Nám.Míru - oprava

2019: Tichá dopravní proměna Nám. Míru

Už jednou jsme měli co do činění s návrhy úprav nám. Míru od Dopravního podniku města Brna, který doprostřed náměstí s klidem umisťoval i parkovací plochy. Nyní se potichu začala přes prázdniny rozjíždět podobná akce, kdy na základě pokynu z vedení města Brna proběhlo dne 21.6.2019 jednání za účasti náměstka primátorky Filipa Chvátala Ph.D., starosty MČ Brno-střed Vojtěcha Mencla a dalších zástupců DPmB, Kanceláře architekta města a OD MMB odkud vzešel úkol pro Odbor dopravy MMB najít technické řešení. OD MMB následně vytvořil Zadání Technické studie, který byl posléze schválen náměstkem primátorky Robertem Kerndlem a stal se podkladem pro vypsání veřejné soutěže.

O přípravě zadání Studie proveditelnosti obnovy veřejného prostoru Nám. Míru (TEXT ZDE) ani dalším průběhu jsme nebyli nijak informování a ani s námi (vámi) nebylo počítáno v tzv. výrobních výborech, které mají na výslednou podobu asi největší vliv. Přesto se nám nakonec podařilo se jich účastnit, i když jako trpěná onuce.

V zadání se píše, že autoři mají přijít alespoň se třemi rozdílnými koncepcemi, cílem má být dosáhnout moderního pojetí prostoru náměstí například i navržením vhodných pozic pro rozšíření uměleckých instalací a že varianty budou pracovat s možností zachování Brněnky i její demolicí. Autoři se mají pokusit navýšit počet parkovacích stání a zajistit bezbariérovost prostoru.
 

20. ledna 2020 prezentovala kladenská firma PRO CEDOP s.r.o. další návrh studie proveditelnosti „Obnova veřejného prostoru vč. Rekonstrukce tramvajové smyčky Nám. Míru“. Jednalo se o druhé setkání, jehož účelem mělo být představit reakce projektanta na připomínky z minulého prosincového setkání.

Hned na začátku se ukázalo, tak zhotovitel v mezidobí komunikoval s Kanceláří architekta města (KAM) a Dopravním podnikem města Brna (mj. délka hrany zastávky 32 m, i když sem dnes takové tramvaje nejezdí, ale kvůli několika akcím ročně by to tam chtěli) a už jim uzpůsoboval jednu z variant – shodou okolností tu, která byla pak zvolena jako finální. O možnosti připomínkovat návrh ještě v mezidobí však jiným účastníkům (včetně OSMČ) nic sděleno nebylo. Povšimněte si i, že se v návrzích najednou již počítá s blokovou zástavbou na místě bývalého vojenského areálu na Lerchově, tedy jako by už zase počítali s dalším Wilsonem.

Projektant tak představil tři varianty: A (dopracovanou z minulého setkání), A1 (zohledňující připomínky KAMu a DPMB) a B (opačný směr otáčení tramvají oproti status quo).

Varianta A:  Před kostelem volný prostor bez zastávek, minimální zásah do parkového prostoru. Narovnání ulice Údolní. Trasa tramvaje zasahuje do prostoru plynové stanice GasNet

Nevýhody: Výstupní zastávka ve velkém stoupání, což není v souladu s normou pro navrhování tramvajových tratí. Přechod pro chodce – chodec musí přejít 2 kolejové pruhy, musela by zde být světelná signalizace (závora, semafor)

Varianta A1Výstupní zastávka není oddělena od odstavných kolejí (je takřka v rovině). Vznik vyčkávacího prostoru pro chodce, přechod nevyžaduje signalizaci. Možné zvýšení vozovek, aby přechod prostoru ke kostelu byl plynulý.

Nevýhody: posouvá parkoviště dál k Březinově a likviduje se stávající trávník. Je zde zásah do parku Kraví hora. Přechod u výstupu je v dolní části zastávek. Ve smyčce vzniká hluchý prostor.

Varianta B:  Zastávky v přímé koleji – bezbariérový přístup. Nevyžaduje takový zásah do hrany parku Kraví hora

Nevýhody: Více zasahuje do veřejného prostoru. Zasahuje do Brněnky a vyžaduje korekce terénu – srovnání úrovní.

DPMB a KAM se vyjádřily pro variantu A1, radnímu Bořeckému za Brno-střed to bylo jedno a davově souhlasil s variantou A1, stejně jako Odbor dopravy. 

OSMČ se vyjadřovalo až nakonec, a to ještě za absurdního entrée. Magistrátní úřednice Ing. Z. Šamánková se nejprve zeptala arch. Bořeckého (MČ Brno-střed), zda nám dovolí se vyjádřit, a pak z ní vypadla perla v podobě, že obyvatelé lokality zde pro ni nejsou prioritním partnerem, že jí stačí jen zástupce městské části! Možná napoví, že Odbor dopravy spadá pod 4. náměstka, kterým je R. Kerndl z ODS. Když nám tedy bylo milostivě dovoleno se vyjádřit, tak jsme předně podivili nad tím, jak jsou ostatní schopni krátce po tom, co je jim nová verze poprvé (!) představena, už něco finálně odsouhlasit, a že se ani nezeptají veřejnosti (na to Ing. Šamánková reagovala tím, že od toho je zde zástupce MČ). Poukázali jsme na to, že varianta A1 zasahuje až do prostoru vojenského areálu a že návrh vlastně řeší primárně automobilovou a tramvajovou dopravu a neukazuje žádné základní pěší trasy (mj. lidé to budou mít nyní od zastávek dál; viz i přechod na spodní hraně výstupní zastávky). Návrh nebude ani moc lepší pro automobilový provoz – zatímco dnes ve výjezdové části přejíždí auto koleje 1x, v návrhu už dvakrát (a víme, jak se drolí asfalt kolem kolejí a je z toho tankodrom). Bylo nám oponováno, že je to pouze koncepční studie a my jdeme příliš do detailů. Komické bylo, když jako doklad špatného veřejného prostoru a dopravního řešení bylo poukazováno KAMem na stávající velké cedule, upozorňující děti na projíždějící tramvaje, které sem nechalo dát DPMB.

Zhotovitel má předat hotovou studii ve variantě A1 s drobnými úpravami do konce ledna 2020 a bude podkladem pro startující architektonickou soutěž na celé nám. Míru, čímž však už budoucí podobu významně determinuje.

Ano, i takto se tvoří podoba nám. Míru pro další desetiletí – na rychlo a bez obyvatel :-(

--------------------------------------------

Zcela bez zapojení veřejnosti si Dopravní podnik města Brna v r. 2015 připravil dva alternativní návrhy řešení křižovatky na nám.Míru.

Ptali jsme se vás, co udělat jinak, nebo lépe, nebo zda jen nezlepšit aktuální rozvržení (kupř. zvýšení silnice - tzv. sdílený veřejný prostor a vytvoření rychlostní zóny 30).

Navrhovaná řešení se zdají preferovat spíše automobilovou dopravu, než pobytovou a centrální funkci náměstí Míru. 

Podklady najdete ZDE

K realizaci nakonec naštěstí nedošlo.

Z tisku

Křižovatka ve tvaru T, nebo kruhový objezd? Náměstí Míru změní vzhled - www.rovnost.cz 29.6.2015

29.06.2015 18:44
Brno - Tramvajová smyčka linky číslo 4 na náměstí Míru se do pěti let úplně změní. Dělníci tam postaví kruhový objezd. Místní se bojí, že poznamená vzhled Masarykovy čtvrti.   Centrum jedné z nejkrásnějších brněnských vilových čtvrtí do pěti let čeká velká...