Odpady

BIOODPAD - stav leden 2018

Po zrušení oblíbeného sběrného dvora na Vaňkově náměstí jsme se zabývali také otázkou, kam lze ukládat bioodpad z našich zahrad. Vedle toho, že stále podporujeme, aby někde ve čtvrti vznikl nový sběrný dvůr (Tvrdého, prozatímně bývalý vojenský areál na Lerchově), zajímali jsme i o nějaké provizorní řešení. Jako první se nabízelo instalovat ve čtvrti kontejnery na bioodpad (podobné jak jsou dnes třeba na plasty, ale v typické hnědé barvě).

Možná, námi navrhovaná místa pro umístění biokontejnerů (červené body: základní síť, oranžové body: alternativní / doplňkové umístění). Při plánování je třeba zohlednit, aby místo bylo v pěším dosahu, bylo na něj a jeho vyvážení dostatek prostoru a zároveň aby nebylo bezprostředně u nějakého domu, kde by mohlo obyvatelům nějak více vadit.

 

V červenci 2016 jsme o tomto tématu mluvili s příslušnými členy vedení jak města Brna, tak MČ Brno-střed a žádali, zda by Masarykově čtvrti takové kontejnery nezajistili (SAKO celoroční provoz 5 kontejnerů s týdenním odvozem nacenilo na cca 50 tis., což není nijak dramatická částka – navíc provoz by nebyl celoroční, ale zase by asi nakonec byly potřeba častější vývozy, protože klasický kontejner jsme v zahradní čtvrti v sezoně schopni zaplnit asi velmi brzy).

Město Brno nechalo v r. 2016 zpracovat zásadní studii, která se zabývala celobrněnským sběrem bioodpadu. Studie měla ukázat, jakou metodou by se měl takový odpad sbírat – zda třeba jednotně pro celé Brno nebo odlišně pro různé části (kupř. malá popelnice do každého domu, veřejné kontejnery, podpora kompostování) a jak se dané promítne finančně a ekologicky (četnost svozů, forma svozů). Město  vyčkávalo výsledků dané studie, aby nemohlo být třeba obviněno, že nyní investuje do nějakého dočasného řešení a pak zase systém třídění mění – tedy že nehospodárně vynakládá veřejné prostředky.

Město mělorovněž obavy z toho, zda by se z veřejně přístupných kontejnerů nestala odložiště na všechno - stačí jeden neukázněný občan a znehodnotí celý obsah nádoby, který už do kompostárny dát nelze. 

A jakkoli to může znít nelogicky a neekologicky, je dokonce třeba se zamyslet nad tím, zda není „výhodnější“ odvážet bioodpad do spalovny, kde se ještě energeticky zužitkuje (výroba tepla, elektřiny). To souvisí třeba i s tím, že stávající systém svozu komunálního odpadu je zažitý a fungující (nový systém biosvozu by vyžadoval další finanční prostředky) a samo město Brno nemá žádnou vlastní kompostárnu (tedy by muselo ukládat takový odpad na cizí kompostárny). Na druhou stranu Brno podporuje lokální kompostování – tedy místo dalších kontejnerů a centrálního svozu (kdy se uvažuje i tak, že svoz generuje další exhalace) preferuje, aby lidé na zahradách kompostovali (i proto Brno prodávalo obyvatelům dotované plastové kompostéry).

Tehdejší stav šel řešit následovně:

-          odvážet bioodpad do sběrného dvora (ty aktuální bohužel leží mimo pochůzkovou vzdálenost: Veveří, Vídeňská)

-          zřídit si na zahradě kompost, posekanou trávu užívat na mulčování, pořídit si štěpkovač apod.

-          zajistit si vlastní hnědou nádobu na bioodpad (takovou individuální komerční službu nabízí kupř. A.S.A.)

-          házet bioodpad do klasických popelnic a zapomenout při tom na to, že jsou určeny pro komunální odpad a chlácholit se tím, že se z něho někdo zahřeje nebo rozsvítí žárovku

Nakonec díky aktivitě místostarostky Jasny Flamikové (Zelení, mj. také dřívější předsedkyně OSMČ) se v roce 2017 rozběhl sběr bioodpadu v Masarykově čtvrti, a to jako nejen v rámci Brna-střed, ale i celého Brna jako přímo pilotní projekt. Každý dům si tak mohl bezplatně požádat o hnědou nádobu (buď 120 nebo 240 l). O nádoby je stále možno se hlásit, a to na Odboru životínho prostředí MMB. 

------------------------------------------------

Kde potřebuje Masarykova čtvrť další koše (zejména na psí exkrementy)?

Z různých diskusních příspěvků na našem Facebooku v r. 2017 nám vyplynulo, že vážným tématem je pro některé nedostatek košů, kam by mohli venčící vyhazovat psí exkrementy.

 

Oslovili jsme vedoucího Odboru životního prostředí naší radnice, který je za dané odpovědný, a zde předkládáme jeho odpověď z 11.10.2017:

Odpadkové koše jsou v Masarykově čtvrti stejně jako na jiných lokalitách naší MČ kromě samotného centra města rozmisťovány standardně v parkových plochách a dále na zastávkách MHD, na jiných místech, rozuměno v ulicích, to je jen výjimečně především s ohledem na omezené finanční prostředky. Nicméně jsme na podněty občanů do některých lokalit i tak koše přidávali (např. na Gorkého anebo Rybkovu či Štěpánskou), takže teoreticky si to dokáži představit i na některé z ulic v Masarykově čtvrti, problém je v tom, že většina z nich má úplně jiný charakter co do vytíženosti než např. již zmiňovaná Gorkého.

Pojďte nám (i sobě) tedy pomoci – napište nám (ať už na e-mail nebo jako zprávu na FB), kde dle Vás takový koš velmi citelně chybí, nebo se obracejte přímo na dr. Studénkovou z radnice (milena.studenkova@brno-stred.cz), aby bylo vidno, že přání vychází „z lidu“ a je zde opravdu poptávka a my si to nevymýšlíme. :-)

Na druhou stranu je fér říci, že slušní pejskaři si umí poradit už dnes a ani x dalších košů neznamená zkrásnění našich trávníků ze dne na den: je to prostě hodně o lidech. Zároveň nás příjemně překvapilo, že někteří pejskaři dokonce uklízí po jiných – děkujeme.

Recyklace odpadů

Občanské sdružení Masarykova čtvrť podporuje jakékoli ekologické zacházení s odpady, a proto:

- se zasazuje o co největší počet nádob na separovaný odpad (městu Brnu jsme na přelomu roku 2011/2012 navrhli následující doplnění v lokalitách Pisárky, Pisárky + Stránice, Stránice 2)

- podporuje umístění sběrného dvora na území čtvrtě í

- podporuje, aby město Brno začalo konečně separovat i všechny druhy plastů - čehož jsme "dosáhli": od 1.4.2014 začíná Brno konečně třídit všechny plasty

- podporuje sběr bioodpadu

 

Proč je dobré a prospěšné v Brně třídit odpad?

Chybí Vám ve Vašem okolí nějaká z nádob na separovaný odpad? 

Máte jinou připomínku či nápad k vylepšení k nakládání s odpady v Masarykově čtvrti?

Sdělte nám to na osmc@email.cz

 

Do kontejnerů na ulici se v Brně třídí:
Bílá     Nebarevné sklo
Zelená     Barevné sklo
Modrá     Papír (noviny, časopisy, kartóny, obaly atd.)
Žlutá

    PLASTY (neznečištěný)

    PET lahve + hliníkové obaly od nápojů (plechovky) +

    Tetra-packy (od mléka, džusů apod.)

    POZOR: město Brno od 1.4.2014 třídí všechny druhy plastů!!

Do sběrných dvorů se v Brně vedle výše uvedeného třídí kupř.:
  • alobal (obaly od čokolád, vršky od jogurtů apod.)
  • bioodpad (spadané listí, větve, posečená tráva, neupotřebitelná zelenina/ovoce atp.)
  • železo (včetně vypláchnutých konzerv, uzávěrů od nápojů apod.)
  • elektronické spotřebiče (pračky, počítače, televize, fény apod.)
  • pěnový polystyren (kupř. z krabic s elektrospotřebiči)
  • zářivky (včetně úsporných zdrojů)
  • baterie a jiný nebezpečný odpad (kupř. chemikálie, natěračské barvy, ředidla)
  • textil
  • stavební suť (pozor: ne každý sběrný dvůr má možnost odebrat stavební suť)

Podrobnější seznam zde.

Vyfoceno v Luhačovicích na podzim 2012 - ideální stav: před každým domem kompletní recyklační výbava:-)