NESTAVÍ VÁŠ SOUSED?

Podívejte se na úřední desku příslušného stavebního úřadu, zda se ve Vašem okolí nechystá nějaká stavba: udeska.stred.brno.cz/download.php?sekce=10

JAK NA TO? 

Chce-li majitel postavit novou stavbu či „jen“ rozšířit tu stávající, potřebuje získat od stavebního úřadu Brno-střed nejprve tzv. územní rozhodnutí.

O zahájení daného řízení o vydání územního rozhodnutí (tzv. územní řízení) je veřejnost a někteří účastníci informováni na úřední desce a z tzv. informace o záměru, kdy žadatel musí na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, vyvěsit bližší popis jeho plánu.

 

DVAKRÁT POZOR!!!

  1. Nepodceňujte územní řízení. Námitky, které nevznesete v něm, nemůžete již vznést ve stavebním řízení. Vzhledem k tomu, že v územním řízení se již nastaví zásadní parametry stavby (výška, hmota, architektura), které Vaše okolí mohou proměnit na další desítky let, věnujte chvíli času zjištění, o co v územním řízení jde.

  2. Ani sousedé (byť jsou účastníky řízení) nejsou o zahájení územního řízení zvláště informováni písemně úřadem, ale musí sami iniciativně „pátrat“ po vyvěšených informacích, zda se v jejich okolí nechystá nějaká zásadní výstavba.

     

Účastníky územního řízení jsou mj. osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno – tedy bezprostřední sousedé nebo i mírně vzdálenější sousedé (u velkých staveb jimi mohou být i několik desítek metrů vzdálení obyvatelé, jichž se záměr dotkne např. zvýšenou dopravou, zastíněním apod.). Tyto osoby mohou v územním řízení uplatnit tzv. NÁMITKY, což není nic jiného než vyjádření se k předloženému záměru a vznesení případných protestů nebo nesouhlasů s podobou, uspořádáním, výškou atp. záměru.V rámci námitky musíte uvést skutečnosti, které zakládají Vaše postavení jako účastníka řízení (tzn. zejména, že jste majitel sousední konkrétní nemovitosti apod.), a důvody podání námitek. V rozhodnutí pak stavební úřad o námitkách účastníků řízení rozhodne; pokud by se tak nestalo, je to vážná chyba územního rozhodnutí a je třeba se proti němu odvolat.

Ti, co nejsou účastníky řízení, mají právo podat tzv. PŘIPOMÍNKY – tedy každý, bez ohledu na bydliště nebo národnost, se může k záměru vyjádřit formou připomínky, kterou pak stavební úřad má povinnost vyhodnotit (tedy přípomínky mají menší "sílu" než námitky).

Jak námitky, tak připomínky je nutno podat na podatelně stavebního úřadu (Měnínská 4, Brno) do konání tzv. veřejného ústního jednání. Kdy a kde se toto (všem přístupné) jednání koná, se dozvíte právě na úřední desce nebo na vyvěšené informaci o záměru.

Jak u připomínek, tak námitek by mělo být uvedeno celé jméno, datum narození a bydliště podatele.

 

Bližší informace Vám podají přímo na stavebním úřadě (nezapomínejte, že § 4 správního řádu říká: „Veřejná správa je službou veřejnosti. Každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnosti správního orgánu, má povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile a podle možností jim vycházet vstříc.“) nebo Vám může pomoci naše sdružení či Ekologický právní servis.

 

Přečtěte si také tematický článek na idnes.cz: Život vedle obludy. Lidé se začínají bránit novostavbám.