Občanské sdružení Masarykova čtvrť, z.s. je nezávislé a dobrovolné sdružení s cca stovkou členů, které vzniklo v roce 2001 na základě iniciativy skupiny obyvatel brněnské čtvrti tohoto názvu. Jeho cílem je podporovat kvalitu životního prostředí v nejširším slova smyslu, zejména zóny čistého bydlení a veřejné zeleně v této krásné části města Brna. Dále hodlá pečovat o historický odkaz této čtvrti s důrazem na výraznou místní architektonickou tradici. Z tohoto pohledu vyvíjí snahu se aktivně zúčastňovat správních řízení a veřejnoprávních jednání dotýkajících se zájmového území v souladu s platnými právními předpisy. V tomto smyslu chce rozvíjet osvětovou, kulturní a publikační činnost a spolupracovat s obdobnými organizacemi a veřejnými institucemi – stát se tedy prostředníkem mezi občany a oficiálními úřady.

Pro další informace využijte, prosím, hlavní menu

nebo

nás kontaktujte.

"Mezi učitelem a žákem, stejně jako mezi úředníkem a občanem, bývá taková umělá vzdálenost - cizota. Jen víc živosti, víc srdečnosti, a máte pravou demokracii."

Hovory s T.G. Masarykem

Co je nám blízké...

Je to tak: každý člověk má v sobě veliký počet různých JÁ. Jedno, to hlavní a nejsilnější, je ovšem on sám. Potom přijde jeho rodinné já, pracovní já, stavovské já, národní já a tak dále. Vedle těchto různých sebevědomí je v něm také několikeré já lokální. První je já domu; člověku je, jako by se něco udrobilo z jeho já, utrhne-li se na jeho bydlišti kousek omítky; a cítí jako osobní zadostiučinění, je-li na "jeho" domě něco vylepšeno. Rovněž "svou" ulici chce mít v pořádku a mrzí se na všechno, co ji hyzdí, i když mu po tom vlastně nic není. Potom nastupuje čtvrtní já; člověk má daleko mohutnější zájem o to, co se v jeho okolí, než o to, co se buduje v Petrské čtvrti nebo na Hanspaulce. A pak je městské járegionální já a tak dále: pořád širší a širší kruhy, a pořád je to jakési naše já, i když víc a více zředěné; pořád je to oblast našeho osobního zájmu, v níž nás každý úspěch a pokrok plní osobním uspokojením…
Karel Čapek,O lidech

Co existuje rozmanitých místních spolků. Pár jejich členů dělá pro malé okolí důležitou dobrou věc, dělají to zadarmo, sami od sebe, a je jim dokonce jedno, že o tom noviny nepíší. Kdysi dávno, v roce devadesát, říkal Richard von Weizsäcker, německý prezident: "Kde chřadne občanská společnost, tam chřadnou politické strany." Ony jsou jakýmsi zrcadlem skutečného života společnosti. A ten je nejzřetelněji sledovatelý asi právě ve spontánní sebestrukturalizaci, v té takzvané občanské společnosti.

Václav Havel, televizní rozhovor z listopadu 2011 s arcibiskupem D.Dukou v pořadu Společný výslech 

OSMČ oslavilo 10 let svého trvání

Na valné hromadě v říjnu 2011 na hvězdárně jsme si připomněli a pěkně oslavili 10 let svého trvání - podívejte se s námi, jak to vypadalo:-).

___________________________________________________________________

  Poznáte nás lépe... 

Občanské sdružení se rozhodlo využít podpory nabízené nadacemi  VIA a CEE Trust a pořídilo pro propagační účely aktivit naší neziskové organizace několik triček a odznaků s logem a názvem sdružení. Cílem pořízení takového "vybavení" je i touto cestou více zviditelnit aktivity OS Masarykova čtvrť – trička a odznaky budou nosit představitelé sdružení a jejich příznivci nejen na oficiálních akciích (kde navíc přispějí k lepší přehlednosti a organizaci pořádaných událostí), ale i mimo ně. Od toho si slibujeme větší identifikování se se zájmovou lokalitou, ale i ulehčení neformálního kontaktu s místními obyvateli, kteří naše „funkcionáře“ snáz poznají, že mezi a mohou se na ně s různými problémy a tématy obracet. Význam to přinese i ve vztahu k institucím státním a samosprávy (kupř. další upozornění na sebe na jednáních zastupitelstev apod.), a v neposlední řadě při mediálních vystoupeních nebo prezentacích sdružení.

Vizuálně „chytlavá“ barva trička byla zvolena záměrně – už vzhledem k tomu, aby její nositelé byli poznatelní už na dálku. Jmenované předměty jistě také přispějí k utužení vzájemné sounáležitosti členů k OSMČ i mezi sebou navzájem.

Vše výše uvedené bylo v rámci projektu „Podpora občanské participace jako reflexe stavu politické kultury“ podpořeno nadací VIA a CEE Trust.

D Ě K U J E M E !!!