Ochrana osobních údajů

Od 25.5.2018 dopadá na ochranu osobních údajů i Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, GDPR), jehož účelem je chránit práva občanů proti neoprávněnému nakládání s jejich osobními údaji.

Níže Vám přinášíme povinné informace, které subjekty údajů, tedy Vy, máte obdržet:

 

Správcem osobních údajů je Občanské sdružení Masarykova čtvrť, z.s. se sídlem Preslova 398/50, Stránice, 602 00 Brno, IČ: 26533014 (dále jen „OSMČ“ nebo „Správce“), respektující zásady, na kterých GDPR stojí:

 • zákonnost, korektnost, transparentnost – správce musí zpracovávat osobní údaje na základě nejméně jednoho právního důvodu a vůči subjektu údajů transparentně,
 • omezení účelu – osobní údaje musí být shromažďovány pro určité a legitimní účely a nesmějí být zpracovávány neslučitelným způsobem s těmito účely,
 • minimalizace údajů – osobní údaje musí být přiměřené a relevantní ve vztahu k účelu, pro které jsou zpracovávány (pokud by bylo možné dosáhnout účelu i bez zpracování některých osobních údajů, je nutné tyto nadbytečné osobní údaje přestat zpracovávat),
 • přesnost – osobní údaje musí být přesné,
 • omezení uložení – osobní údaje by měly být uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektu údajů jen po nezbytnou dobu (ledaže je dána některá z výjimek stanovených v GDPR či oprávněný souhlas subjektu údajů) pro dané účely, pro které jsou zpracovávány,
 • integrita a důvěrnost – technické a organizační zabezpečení osobních údajů.

 

Na základě výše uvedeného si Vás OSMČ dovoluje informovat coby subjekty osobních údajů o Vašich právech dle GDPR.

 

Subjekty údajů mají:

 • Právo na přístup umožňuje subjektu údajů zjistit, zda a případně jaké údaje o jeho osobě správce zpracovává a uchovává, účel, právní základ, způsob a dobu zpracování a o příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny. Stejně tak má každý subjekt údajů právo na kopie všech osobních údajů, které o něm správce zpracovává. Tím by však nikdy neměla být dotčena práva ostatních. Subjekty údajů také mají být informováni o tom, zda jsou jeho osobní údaje využívány k automatickému rozhodování nebo profilování. V této souvislosti má subjekt údajů právo dozvědět se také, jaké postupy, význam a předpokládané důsledky takové zpracování může představovat.
 • Právo na opravu poskytuje subjektu údajů právo dožadovat se nápravy v případě, kdy zjistí, že evidované údaje nejsou správné, přesné nebo úplné.
 • Právo na výmaz („právo být zapomenut“) opravňuje subjektu údajů požadovat odstranění svých údajů u správce, pokud nastane některý z těchto případů:
 • osobní údaje jsou evidovány a zpracovávány protiprávně; 
 • zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl odvolán, a zároveň neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování;
 • osobní údaje již nejsou pro účel, pro který byly uchovávány a zpracovávány, nadále potřeba;
 • subjekt údajů vznese námitku proti zpracování, založeném na oprávněných zájmech správce osobních údajů a tyto oprávněné zájmy nepřeváží zájem na ochraně osobních údajů občana.
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti u dětí pod 16 a nad 16 let.

V případě uplatnění práva na výmaz je subjekt údajů oprávněn požadovat výmaz všech výskytů a odkazů na jeho osobní údaje ve všech jejich kopiích.

 • Právo na omezení zpracování stanovuje správci osobních údajů omezit zpracovávání osobních údajů v těchto případech:
 • subjekt údajů popírá přesnost zpracovávaných údajů (je možné požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů);
 • jestliže pro zpracování osobních údajů je protiprávní, může subjekt údajů místo výmazu požadovat omezení zpracování (tedy aby je správce po vymezenou dobu pouze uchoval, avšak jinak nezpracovával);
 • ačkoli osobní údaje již nejsou potřeba pro vytyčený účel správce, mohou být i nadále potřebné pro občana, např. pro obhajobu právních nároků;
 • jestliže subjekt údajů již vznesl námitku proti zpracování údajů, je oprávněn zároveň požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření, zda oprávněné zájmy správce převáží nad zájmy subjektu údajů.
 • Právo na přenositelnost umožňuje subjektu údajů získat své osobní údaje ve strukturované strojově čitelné podobě. Rovněž může požadovat, aby tyto údaje byly předány přímo jinému správci, pokud je to (technicky) možné a proveditelné. Právo se však uplatní, pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu či smlouvě a zpracování se provádí automatizovaně.

                               

 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu přináleží všem osobám, jejichž osobní údaje správce zpracovává. Se svojí stížností se mohou obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

 

PRÁVO VZNÉST NÁMITKY

 • Právo vznést námitky  proti zpracování svých osobních údajů, založeném na oprávněném nebo veřejném zájmu správce.

 

 

Tato práva mohou subjekty uplatnit: 

 

 • písemně - poštou na korespondenční adresu: Lerchova 21, 602 00 Brno
 • e-mailem: osmc@email.cz

 

Lhůta na zpracování žádosti: 

Žádosti budou zpracovány do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, zejména z důvodu komplexnosti a obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.

 

Postup k uplatnění těchto práv subjektu údajů:  

             1. Přijetí žádosti 
             2. Identifikace žadatele
             3. Vyhodnocení žádosti
             4. Rozhodnutí o žádosti
             5. Výkon rozhodnutí
             6. Informování žadatele

 

Kdy dochází, resp. může dojít ke zpracování osobních údajů v rámci činnosti OSMČ

 

1. Členové

Informováni jsou v rámci přihlášky do OSMČ.

 

2. Zpracování osobních údajů v návaznosti na Vaše podněty a dotazy

 

2.1. Rozsah a účel zpracování

OSMČ si váží interakce a komunikace se členy, sympatizanty, obyvateli či návštěvníky naší krásné čtvrtě, kdy nás zajímá samozřejmě i Váš názor a mínění na nás, naše aktivity a záměry. Můžete se na nás tak obracet se svými dotazy a přáními, a to e-mailem či prostřednictvím zásilky doručené poštou či osobně některému členu statutárního orgánu.

Co do rozsahu tak budeme zpracovávat jen osobní údaje poskytnuté dobrovolně přímo Vámi – tedy osobou, která dotaz či požadavek vznesla, a to pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu. Dané údaje zpracováváme i pro účely vyřešení dotazu/podnětu, archivace dotazů a jejich zpětné vyhledání či pro analýzu a vývoj podnětů/přání obyvatel Masarykovy čtvrti a vedení statistik. Tyto osobní údaje jsou OSMČ tedy poskytovány zcela dobrovolně, pokud je neposkytnete, nebudeme moci na Váš dotaz/podnět odpovědět.

 

2.2. Právní základ

Zpracování Vašich osobních údajů je založeno na Vašem svobodném udělení souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR, kdy odesláním podmětu/dotazu zároveň potvrzujete, že jste si přečetl(a) si a porozuměl(a) zásadám ochrany osobních údajů a jste si vědom(a) svých práv dle GDPR. Souhlas s poskytnutím svých osobních údajů můžete kdykoliv a bez udání důvodů odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním (pokud tak učiníte před odpovědí na Váš podnět/dotaz, nebudeme Vám bohužel moci odpovědět).


Poskytování osobních údajů ve výše uvedené souvislosti není zákonným či smluvním požadavkem, ani požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, s tím, že subjekt údajů nemá povinnost osobní údaje poskytnout, a pokud je neposkytne, nebudeme schopni Vám na Váš podnět odpovědět či jinak vypořádat Vás dotaz.


2.3. Doba uchování

Vámi poskytnutými osobními údaji disponujeme tak dlouho, dokud Vám neodpovíme na Váš podnět/dotaz a (s ohledem na promlčecí lhůty a naplnění účelů) po dobu následující (min. 20 let, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel, například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů OSMČ). 

 

2.4 Případní příjemci osobních údajů, předání do třetí země

V rámci splnění ze strany OSMČ mohou být příslušné osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu a výhradně pro příslušný účel zpřístupněny rovněž různým subjektům kupř.:

 • pracovníkům, členům a orgánům OSMČ
 • poskytovateli poštovních/kurýrních služeb či jiných komunikačních služeb či platforem, včetně Facebooku (kupř. jméno, příjmení, adresa, e-mail)
 • poskytovatelům konzultačních a odborných služeb, autorům architektonických či jiných návrhů, dokumentací, projektů – dle charakteru podnětu/dotazu (zde se však předpokládá, že dojde k úplné anonymizaci dotazu/podnětu)
 • státní správě a samosprávě – zejména MČ Brno-střed, ÚMČ Brno-střed, statutárnímu městu Brnu, Magistrátu města Brna (zde se však předpokládá, že dojde k úplné anonymizaci dotazu/podnětu)
 • dalším spolkům a neziskovým organizacím s podobným účelem nebo s kterými OSMČ spolupracuje nebo mají kompetenci v příslušné oblasti (i zde se však předpokládá, že dojde k úplné anonymizaci dotazu/podnětu)
 • veřejnosti, včetně médiím a novinářům (a to při úplné anonymizaci autora dotazu/podnětu, nebude-li souhlasit nebo si přát jinak)

 

Předání do třetí země se nepředpokládá, ledaže se dotaz týká třetí země nebo osoby z třetí země.

 

3. Informační e-mailový newsletter, popř. e-mailové zprávy OSMČ a tištěný Zpravodaj

 

3.1. Rozsah a účel zpracování

Přes e-mail nebo písemné seznamy v rámci našich akcí atp. máte možnost se přihlásit k odběru našeho bezplatného newsletteru a sdělení. Ty informují především o aktuálních aktivitách OSMČ, přináší informace o dění v OSMČ, Masarykově čtvrti, jejím okolí i v Brně, ptají se Vás na Váš názor, přináší ankety atp. a může obsahovat i pozvánky na akce OSMČ či dalších subjektů, popř. obchodní sdělení. Nezbytným údajem pro „odběr“ je vaše e-mailová adresa. Členové OSMČ občasně rovněž dostávají tištěný Zpravodaj o činnosti OSMČ za uplynulé období.

 

3.2. Právní základ

Zpracování Vašich osobních údajů je založeno na Vašem svobodném udělení souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR, kdy zároveň potvrzujete, že jste si přečetl(a) si a porozuměl(a) zásadám ochrany osobních údajů a přejete si dostávat newsletter/zpráv. Souhlas s odběrem newsletteru/zpráv nebo Zpravodaje můžete kdykoliv a bez udání důvodů odvolat odhlášením e-mailem na osmc@email.cz nebo písemně na korespondenční adresu OSMČ, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.


3.3. Doba uchování

Vaší emailovou adresou a poštovní adresu pro účely distribuce Zpravodaje disponujeme tak dlouho, dokud budete k odebírání přihlášeni. V návaznosti na Vaše odhlášení dojde rovněž k výmazu Vaší e-mailové adresy nebo již pro distribuci tištěného Zpravodaje nebudeme užívat Vaši adresu. Další uchování se může uskutečnit jen v jednotlivých případech, pokud to vyžaduje zákon. 

 

3.4 Případní příjemci osobních údajů, předání do třetí země

V rámci splnění ze strany OMSČ mohou být příslušné osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu a výhradně pro příslušný účel zpřístupněny rovněž různým subjektům kupř.:

 • pracovníkům, členům a orgánům OSMČ
 • poskytovateli emailových schránek (e-mail)
 • poskytovatelům služeb OSMČ v oblasti e-mailového rozesílání a fyzické distribuce

 

Předání do třetí země se nepředpokládá, ledaže subjekt údajů je z třetí země nebo si nechá newsletter/Zpravodaj zasílat do třetí země.

 

4. Prezentace fotografií a videí z akcí OSMČ nebo akcí, jichž se OSMČ nebo jeho členové zúčastnili

4.1. Rozsah a účel zpracování

Na akcích OSMČ nebo akcích, jichž se OSMČ nebo jeho členové účastní, může být pořizován fotografický a audio-vizuální obsah, který může zachytit Vaši podobu a projevy. Účelem zpracování je zde prezentace a propagace činnosti a akcí OSMČ nebo akcí, jichž se OSMČ nebo jeho členové účastní, dalšími účely zpracování jsou archivace a dokumentace aktuálního dění a historie (dokumentování života v Masarykově čtvrti apod.).

 

4.2. Právní základ

Zpracování Vašich osobních údajů je založeno na Vašem svobodném udělení souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR, kdy daný souhlas udělujete buď písemně nebo primárně mlčky účastí na veřejných akcích OSMČ nebo vědomým necháním se vyfotografovat. Souhlas můžete kdykoliv a bez udání důvodů odvolat odhlášením e-mailem na osmc@email.cz nebo písemně na korespondenční adresu OSMČ, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Dokumentační účel je založen rovněž na tzv. zpravodajské licenci.


4.3. Doba uchování

Daný vizuální nebo audiovizuální záznam s Vašimi osobními údaji disponujeme tak dlouho, dokud budeme disponovat Vaším souhlasem, jinak po dobu trvání OSMČ, minimálně 40 let. Další uchování se může uskutečnit jen v jednotlivých případech, pokud to vyžaduje zákon. 

 

4.4 Případní příjemci osobních údajů, předání do třetí země

V rámci splnění ze strany OMSČ mohou být příslušné osobní údaje zpřístupněny rovněž různým subjektům kupř.:

 • členům OSMČ a příjemcům newsletteru a sdělení OSMČ
 • veřejnosti – návštěvníci webových stránek, sociálních sítí, nástěnky OSMČ, newsletter apod.
 • médiím a novinářům

 

Předání do třetí země se nepředpokládá přímo, když však osobní údaje umístěné na webové stránky a webové systémy (Facebook) jsou dosažitelné i z třetí země, obdobné platí i pro dopady tištěných médií.

 

5. Zpracování osobních údajů v rámci Facebooku

5.1. Rozsah a účel zpracování

V zájmu propagace a marketingu OSMČ a navázání kontaktu se zájemci má OSMČ rovněž profil na síti Facebook, kam dovoluje veřejnosti dávat své komentáře, fotografie či hodnocení. O rozsahu poskytnutí osobních údajů rozhodujete výhradně Vy (zpravidla jméno, příjmení, přezdívka, podobizna, fotografie, hodnocení ve formě „like“ apod.). Účelem poskytnutí osobních údajů je umožnit Vám sdílet s námi a jinými uživateli Facebooku své názory, informace, nálady a vizuální, popř. audiovizuální obsah atp.

 

5.2. Právní základ

OSMČ je přesvědčeno, že dané osobní údaje zpracovává primárně provozovatel Facebooku a OSMČ přímo správcem není.

Pokud by však přesto za správce či zpracovatele bylo považováno, je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem svobodném udělení souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR, kdy „postováním“ potvrzujete, že jste si přečetl(a) si a porozuměl(a) zásadám ochrany osobních údajů a jste si vědom(a) svých práv dle GDPR. Souhlas s poskytnutím svých osobních údajů můžete kdykoliv a bez udání důvodů odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním (pokud tak učiníte, nebude Váš post na Facebooku).

Poskytování osobních údajů ve výše uvedené souvislosti není zákonným či smluvním požadavkem, ani požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, s tím, že subjekt údajů nemá povinnost osobní údaje poskytnout, a pokud je neposkytne, nebude moci využít možností platformy Facebook.

 

5.3. Doba uchování

Vámi poskytnutými osobními údaji disponujeme, resp. provozovatel Facebooku tak dlouho, dokud Váš post sám (sama) neodstraníte z našeho profilu a dále po dobu existence profilu OSMČ na dané síti Facebook. 

 

5.4 Případní příjemci osobních údajů, předání do třetí země

Případnými příjemci výše uvedených osobních údajů jsou kupř.:

 • pracovníci a orgány OSMČ, správci profilu OSMČ na síti Facebook
 • poskytovatelé telekomunikačních služeb či platforem
 • provozovatelé sociální sítě Facebooku (kupř. jméno, příjmení, podobizna)
 • veřejnost (zejména uživatelé sociální sítě Facebook)
 • poskytovatelé konzultačních a odborných služeb (kupř. marketingoví specialisté)

 

Předání do třetí země se nepředpokládá, když však síť Facebook coby webový systém je dosažitelných i z třetí země.