STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MASARYKOVA ČTVRŤ

IČ: 265 33 014

zapsáno v Rejstříku spolků, vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka L 8608

aktuální úplné znění dle změn, přijatých na valné hromadě OSMČ dne 18.6.2013

 

 

 

Článek I. Úvodní ustanovení

Název: Občanské sdružení Masarykova čtvrť, z.s.
Sídlo: Preslova 50, 602 00 Brno
Působnost: Přesný obvod Masarykovy čtvrti není vymezen. Předmětem zájmu je tak širší rámec obytné zóny a zeleně rozkládající se na Žlutém kopci (včetně Wilsonova lesa a Žabovřesk) a na Kraví hoře, vymezený ulicemi Úvoz, Pivovarská, Hlinky, Žabo­vřeská, Horova, Minská, Veveří, Konečného náměstí.

Občanské sdružení se – uzná-li to za vhodné – může angažovat i mimo výše uvedenou místní působnost, zejména v rámci spolu­práce s jinými občanskými sdruženími nebo aktivit s přímým nebo nepřímým dopadem na výše uvedené území.

Tam, kde se v těchto stanovách hovoří o sdružení, myslí se tím spolek.

Článek II. Právní postavení

1.       Sdružení je dobrovolné, nezávislé a sdružuje členy především na základě bydliště a společného zájmu.

2.       Sdružení je právnickou osobou.

3.       Sdružení se zřizuje na dobu neurčitou.

Článek III. Hlavní poslání, účel a cíle činnosti sdružení

1.       Ochrana přírody a krajiny.

2.       Ochrana životního prostředí.

3.       Pečovat o historický a urbanistický odkaz s důrazem na architektonickou tradici.

4.       Podporovat kvalitu životního prostředí, zejména zóny čistého bydlení (včetně pohody bydlení) a veřejné zeleně.

5.       Zúčastňovat se správních řízení a veřejnoprávních či jiných jednání.

6.       Rozvíjet osvětovou, kulturní a publikační činnost v rámci i vně sdružení.

7.       Spolupracovat s obdobnými organizacemi a s veřejnými institucemi; zlepšovat postavení Masarykovy čtvrti.

8.       Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod., a to zejména organizační, konzul­tační a osvětovou činností.

Článek IV. Členství ve sdružení

1.       Členy sdružení mohou být fyzické osoby starší 18-ti let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a s cíly sdružení.

2.       O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky výkonný výbor sdružení.

3.       Členství vzniká dnem přijetí za člena. Dokladem o členství je potvrzení o členství vydané výkonným výborem nebo zápis z jednání výkonného výboru, popř zápis do seznamu členů.

4.       Zánik členství:

a.       Vystoupením člena písemným oznámením doručeným výboru nebo členské schůzi.

b.       Úmrtím člena.

c.       Zrušením členství.

 5. Seznam členů není veřejně přístupný, ledaže k tomu příslušný člen dá souhlas.

Článek V. Práva a povinnosti členů

1.       Člen má právo:

a.       Účastnit se valné hromady sdružení

b.       Být volen do orgánů sdružení. Do výkonného výboru může být zvolen jen občan s bydliš­těm v území působnosti sdružení dle článku I.

c.       Obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat jejich vyjádření.

2.       Člen má povinnosti:

a.       Dodržovat stanovy sdružení a rozhodnutí valné hromady nebo výkonného výboru.

b.       Aktivně se podílet na plnění cílů, účelu a činnosti sdružení.

c.       Svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení.

Článek VI. Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

1.       Valná hromada.

2.       Výkonný výbor.

Článek VII. Valná hromada

1.       Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.

2.       Valnou hromadu svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Valnou hromadu svolává výkonný výbor vždy, když o to požádá nejméně třetina členů sdružení. Valná hromada se svolává zpravidla vyvěšením oznámení na veřejně přístupných místech, písemnými pozvánkami, popř. na internetu či e-maily, a to alespoň týden před konání valné hromady.

3.       Valná hromada je usnášeníschopná při účasti alespoň 50 % členů sdružení. K platnosti usnesení valné hromady je zapo­třebí nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Zastoupení člena je přípustné (pí­semná plná moc), a to i členy výkonného výboru. Není-li valná hromada po uplynutí 30 minut od na pozvánce uvedeného stanoveného času zahájení usnášeníschopná, stává se uplynutím tohoto času valná hromada usnášeníschopnou při jakémkoli počtu přítomných členů OS. Členové, kteří nebyli přítomni na valné hromadě, mohou projevit svůj písemný souhlas s navrhovaným rozhodnutím valné hromady i mimo valnou hromadu. Souhlas společníka musí být OSMČ doručen ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, v němž se konala valná hromada.

4.       Valná hromada zejména:

a.       rozhoduje o změnách stanov sdružení.

b.       schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, uzávěrku hospodaření.

c.       volí a odvolává členy výkonného výboru. Valná hromada má právo zvolit kromě řádných členů výkonného výboru také náhradníky, kteří se své funkce ujmout při zániku mandátu jakéhokoli dosavadního člena výkonného výboru, a to na zbytek funkčního období původního člena výkonného výboru. Výkonný výbor volí ze svého středu předsedu.

d.        rozhoduje o ustanovení povinných členských příspěvků a jejich výši.

Článek VIII. Výkonný výbor

1.       Výbor je výkonným (statutárním) orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.

2.       Výbor má nejméně 3 a nejvíce 10 členů. Funkční doba členů výkonného výboru jsou 4 roky od zvolení, přičemž neskončí však dříve, nežli je zvolen nový člen výkonného výboru nebo daný člen znovu zvolen, max. však na celkovou dobu 6 let. Potvrzením osoby v členství v orgánu sdružení začíná běžet nová funkční doba.

3.       Výbor řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.

4.       Výbor zejména:

a.       volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru, případně hospodáře sdružení.

b.       koordinuje a řídí činnost sdružení.

c.       svolává valnou hromadu a zpracovává podklady pro její jednání.

d.       rozhoduje o přijetí za člena sdružení.

e.       rozhoduje o zrušení členství. K zrušení členství některému z členů OS (zejména z důvodů neaktivity člena) je třeba alespoň 2/3 všech členů výboru, přičemž vyloučený člen se může písemně prostřednictvím výboru obrátit na nej­bližší valnou hromadu, aby o jeho vyloučení rozhodla, přičemž až do rozhodnutí valné hromady vyloučený člen není členem OS.

f.       vede seznam členů a provádí v něm zápisy a výmazy

5.       Jménem sdružení navenek jedná předseda výkonného výboru, místopředseda výkonného výboru či jiný výborem nebo předsedou pověřený člen výkonného vý­boru, a to samostatně. Písemnosti sdružení se podepisují tak, že je musí podepsat předseda výkonného výboru, místopředseda výkonného výboru nebo jiný výše uvedeným způsobem pověřený člen výkonného výboru, a to samostatně.

6.       Pro dílčí aktivity sdružení mohou být výkonným výborem jmenovány další komise, podvýbory nebo pověřené osoby podřízené výkonnému vý­boru.

7.       Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nejméně 5x ročně. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Na místo zasedání výboru je možno činit rozhodnutí výboru či projednávat věci také pomocí emailů či prostředků komunikace na dálku.

8.       Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu čtyř měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, může její pravomoci převzít výbor.

Článek IX. Zásady hospodaření

1.       Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2.       Zdroji majetku jsou zejména:

a.       dary a příspěvky členů.

b.       dary a příspěvky právnických a fyzických osob, příspěvky z veřejných rozpočtů.

c.       výnosy majetku.

d.       příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení.

3.       Za hospodaření sdružení odpovídá výkonný výbor, popř. hospodář, který předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně případné roční účetní uzávěrky.

Článek X. Zánik sdružení

1.       Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady.

2.       Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vyrovnání.