Hurá na zastupitelstvo

Trápí Vás něco? Proč to neříci svým zastupitelům - tady je návod, "jak na to":

V rámci Brna se setkáte s DVĚMA zastupitelstvy:

1) města Brna (zasedá na Nové radnici, zpravidla 1x měsíčně)

2) Městské části Brno-střed (zasedá na Dominikánské 2, zpravidla 1x za jeden nebo dva měsíce)

Zjednodušeně lze říci, že "velké" zastupitelstvo města Brna (ZMB) rozhoduje o nejzásadnějších věcech v Brně - o územním plánu, o rozpočtu města, o nakladávání s majetkem (koupě/prodej), o celoměstských společnostech a organizacích. "Malé" zastupitelstvo městské části (ZMČ) má adekvátně menší pravomoci - vesměj méně podstatné nakládání s majetkem, vyjadřování se k záměrům města apod.

Zastupitelstvo města Brna

Každý obyvatel města Brna se na zastupitelstvu města Brna může vyjádřit při dvou příležitostech:

1)      na začátku jednání v rámci bodu: Dotazy, připomínky a podněty občanů (vždy pevně v 8.30 hod.)

2)      ke každému bodu programu, a to v jeho rámci

 

K bodu 1)

K vystoupení není třeba se někde registrovat nebo se předem hlásit, postačuje zvednout behěm tohoto bodu ruku a doufat, že si Vás předsedající všimne a vyzve Vás k přistoupení k mikrofonu, který je v prostřední uličce.

Délka příspěvku jsou dvě minuty a prodloužena může být jen, když s tím vysloví souhlas zastupitelstvo, což nebývá časté.

Výhodu tohoto bloku je, že se můžete vyjádřit k jakékoli věci, která Vás trápí. Není to dokonce nijak vázáno na program aktuálního zasedání zastupitelstva.

 

Praktická ukázka aneb náš předseda s příspěvkem na zastupitelstvu města Brna

K bodu 2) 

V rámi každého projednávaného bodu můžete vystoupit s 2 minutových příspěvkem. Toto právo Vám garantuje přímo zákon o ocbích ocby občaobyvateli města (Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo .... vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem.).  Zpravidla nejdříve diskutují zastupitelé, ale každopádně by se na Vás mělo dostat před hlasováním, proto je třeba o sobě dát dostatečně vědět (kupř. zvednutím ruky), aby předsedající si všiml, že chcete k bodu vystoupit.

 

Zastupitelstvo města Brna se na www.brno.cz přenáší v přímém přenosu, můžete se tedy 1x měsíčně podívat, jak se to dělá.

 

Zastupitelstvo Městské části Brno-střed

Pro něj platí to stejné, co uvedeno výše, ovšem na tomto zastupitelstvu není pevný bod pro připomínky občanů, tudíž bod 1) na Brno-střed nehledejte

 

DOSTAL/A JSEM SLOVO. CO TEĎ?

a) Kdo mi udělí slovo a jak poznám, že už smím mluvit?

Po úvodním slovu předkladatele vystupují občané; tedy ještě před zahájením rozpravy zastupitelů. K promluvě vás jmenovitě vyzve předsedající.

b) Jak dlouho smím mluvit?

Občané smějí mluvit maximálně dvě minuty.

c) Může mě v průběhu vystoupení někdo přerušovat?

Kromě předsedajícího, který zpravidla upozorňuje na přetažení časového limitu a odchýlení se od tématu, vás nesmí přerušovat nikdo.

d) Jak mám svůj příspěvek formulovat?

Stručně, jasně, výstižně. Spíše věcně než emotivně. Tak, aby se posluchači neznalí Vašeho problému dokázali dostat do obrazu. Aby se vztahoval k tématu (bodu programu).

e) Jak příspěvek strukturovat?

1) zdvořilé oslovení (např. Vážený pane primátore/starosto, vážené dámy a pánové); představení se 2) úvod – zde stručně představte Váš problém  3) hlavní část – měla by především obsahovat návrh řešení problému (nekonstruktivní kritika nevede k úspěchu) 4) závěr - shrnutí, pointa (před závěrem udělat pomlku nebo to říct hodně důrazně) 5) poděkování za pozornost

Rady a tipy k projevu:

Je-li pro vás mikrofon moc vysoko, neostýchejte se si ho stáhnout. Nezapomeňte mluvit přímo do mikrofonu.  Ve slušném oblečení budete působit seriózně.  Pokud je v sále příliš velký hluk, požádejte zastupitele a hosty o klid.

f) Kolikrát za den se mohu přihlásit?

Máte právo přihlásit se ke každému bodu programu a k pevnému bodu připomínky občanů (platí pro ZMB). Jednací řád tedy nemůže zakázat občanům přihlásit se a vystoupit ke  každému  bodu  na  programu jednání, a i když to obsahuje, není  to platné ustanovení. 

Součástí práva vystoupit bohužel není možnost navrhovat usnesení či body k hlasování (to by si musel "osvojit" některý ze zastupitelů).

 

Další info třeba ZDE.
 

Vytvořeno podle manuálu Pražského fóra „Nebát se a mluvit“ aneb jak (ne)vystupovat na zasedání zastupitelstva