Záznam z infomačního setkání ohledně budoucí podoby Vaňkova náměstí na Brněnských komunikacích - 15-12-2011

Díky našemu zájmu o rekonstrukci Vaňkova náměstí a přilehlé plochy Helgoland jsme byli pozváni na informativní schůzku ke stavbě „Rekonstrukce Vaňkova náměstí“, pořádanou 15.12.2011 dle všeho právě v návaznosti na naše iniciativy Brněnskými komunikacemi, a.s. (BKom) v jeho sídle na Renneské. Usilovali jsme o to, aby schůzka byla otevřená i veřejnosti, ale ze strany Bkomu zde byla pouze vůle ke konání této uzavřenější schůzky, kde by se případně domluvilo další. Přesto se přišlo podívat několik obyvatel půlkruhových domů, které uzavírají Vaňkovo náměstí.

Nejprve území a základní vývoj v rámci příprav představil Ing. Ladislav Vyskočil z Brněnských komunikací. BKom postupuje dle schváleného investičního záměru a řeší pouze užší prostor Vaňkova náměstí – tedy jeho kompetence končí v prostorech, kde nyní začíná část zrekonstruovaného parku a sběrový dvůr. Na akci jsou v rozpočtu města Brna vyhrazeny finanční prostředky (bohužel nebylo řečeno kolik) s tím, že je plánováno, aby vlastní práce v terénu začly po prázdninách 2012. Předtm by se mělo uskutečnit územní a stavební řízení.

Následovalo vysvětlení dopravního řešení návrhu rondelu z úst Ing. J. Dufky ze společnosti Viapont s.r.o. Hlavní slovo pak měl architekt Pavel Pekár z brněnského ateliéru P.P. Architects s.r.o.

Informoval o dosavadních projekčních pracích, kdy předložený návrh je pro architekty podstatný i z toho důvodu, že umisťuje rondel na střed celého náměstí a tak je sem architektonicky a urbanisticky správně lokalizován a dává místu správný řád. Stěžejní věcí však pro architekta je, že předkládaný návrh zatím prošel všemi potřebnými interními komisemi a projednáními s dotčenými orgány státní správy (dopravní inspektorát apod.). Z pohledu zahradní architektury o projektu promluvil také Marek Holán z  P.P. Architects s.r.o.

Obyvatelé z okolních domů však vyjádřili nesouhlas s umístěním rondelu do bližší polohy k těmto domům, kdy ruch dopravy (která je zde díky propojení Úvoz-Pisárky velmi silná) tak bude ještě blíže k jejich oknům apod. Diskutabilní je i nové umístění chodníků přímo u domů, které navíc mají i přízemní okna. Ze strany projektanta bylo toto řešení obhajováno s odkazem na bezpečnost chodců a plynulost dopravy (přechody musí být dál od odbočení z kruhové křižovatky, aby jejich stání před zebrami nebránilo průjezdnosti rondelu). Argument OSMČ, že posunutím rondelu více na jih, by se řešily výše uvedené kolizní body, zůstal bez odezvy, resp. jen setrváváním na stávajícím plánu.

Ze strany projektantů bylo argumentováno, že delší vedení trasy Tvrdého – Lipová by mělo odradit tranzitní „projíždějící“ řidičeJ a že jinak jim to nevyjde kvůli (blíže z jejich strany bohužel nespecifikovaným) dopravním normám a že vše už prošlo předjednáním na různých orgánech. Dle architekta bylo před touto verzí vyhotoveno snad až 15 verzí, které neprošly – bohužel je k výzvě neukázal ani nijak neprezentoval, abychom viděli, jak vypadaly jiné varianty. Ukázalo se také, že při projektování neoslovili místní obyvatele, aby se jich zeptali na jejich potřeby a mínění... Škoda -OSMČ již dříve (mj. v březnu 2011) vyzýval i Brněnské komunikace právě k přizvání našeho sdružení k jednání o podobě Vaňkova náměstí. Relevantního zastání místních se nedostalo bohužel ani od zástupce MČ Brno střed – člena rady arch. Vojtěcha Mencla (ODS).

Architekti ještě zváží počet laviček podél chodníků, kdy místní obyvatelé líčili své negativní zkušenosti s nočními „veselími“ procházejících či posedávajících.

Od obyvatel z okolních domů byl akcentován problém s neutěšeným a někdy i divokým parkováním (zejména návštěvníků MOÚ) na Vaňkově náměstí (chodníky, volná přírodní plocha Helgoland). BKom ve svém plánu řeší malé území, kde umisťuje max. plochu parkování v podobě polokruhu u vstupu do budoucího parku Helgoland. OSMČ připomnělo, že plocha Helgolandu by měla zůstat dalšího parkování zcela ušetřena a vyhrazena pouze veřejnému parku, přičemž MOÚ má v plánu realizovat parkovací dům na konci ul. Tomešova v rámci bývalé vodárny a tím by měl být daný problém v budoucnu vyřešen.

Zástupci OSMČ zdůraznili, že je pak třeba řešit i umístění sběrného dvora, kterého by se neradi zbavovali, a to buď ponecháním na současném místě (s patřičným zestetičtěním jeho plotu a zakomponování do prostoru) nebo na nějakém blízkém náhradním místě. Poukázali taky na nevhodné řešení napojení Barvičovy do rondelu, kde jsou umístěny i zastávky MHD – nově však tak, že bude podstatně zhoršeno, ne-li znemožněno objíždění v zastávce stojících vozů MHD.

Na závěr jednání jsme opakovaně žádali o svolání další, již plně veřejné prezentace plánů a diskuzi s místními obyvateli, a to pokud možno co nejblíže (kupř. školy na nám.Míru). Arch. V. Mencl (MČ Brno-střed) plně odkázal na Brněnské komunikace, ty hned v zápětí zůdraznily, že jsou pouze zástupcem investora, kterým je město Brno (Odbor investiční) a tedy případně to by mělo schůzku svolávat. Tedy bohužel mírná reminiscence na pohádku o kohoutku a slepičce...

Bohužel ani přístup pana architekta Pavla Pekára, který je fakticky placen z peněz Brňanů, nebyl zrovna optimální, zejména když v reakci na možné přesunutí rondelu více od domů reagoval, že si máme za “domací úkol“ toto zpracovat a projednat na úřadech. Na požadavek další, již však větší a veřejné prezentace obyvatelům Masarykovy čtvrti, odvětil, že už nyní je zde me svém volnu a být tu nemusí, přičemž opakovaně poukazoval na to, aby setkání nepřekročilo 18 hodinu, popř., že neposloucháme, protože jinak bychom pochopili, že naše požadavky jsou nesmyslné.

Vyznění schůzky bylo bohužel takové, že BKom a jeho architekti „jen“ představili svůj projekt, vyslechli  si nezávazně stezky místních, ale více do projektu významněji zasahovat nechtějí... Navíc, když se místo snahy vyjít obyvatelům vstříc, kontrovali hrozbou, že by se celá stavební akce nemusela také uskutečnit.

Vaše případné dotazy nebo připomínky a návrhy k další úpravě Vaňkova náměstí Vám směřujte laskavě na pana Petra Bauera z Brněnských komunikací: bauer@bkom.cz