Otevřený dopis - výzva vůči MČ Brno-střed k umožnění účasti na spoluvytváření budoucí podoby Vaňkova náměstí a Helgolandu

 

 

Vážený pan

Mgr. Libor Šťástka

Starosta MČ Brno-střed                  

Dominikánská 2, 601 69 Brno

 

 

 

 

 

 

 

   Úřad MČ Brno-střed  

Odbor životního prostředí

       Měnínská 4, 601 92  Brno

 

 

 

 

         VAŠE ZNAČKA                     NAŠE ZNAČKA                      DATUM                         

                       001/HEL-ÚMČ/2011-01       28.3.2011

 

VĚC: Vaňkovo náměstí a Helgoland, výzva ke spolupráci – otevřený dopis

 

Vážený pane starosto, vážené dámy a pánové,

 

s potěšením jsme se dozvěděli, že by se mělo v dohledné době přistoupit k rekonstrukci Vaňkova náměstí a přilehlé plochy kolem významného krajinného prvku Helgoland, po které volají místní občané stejně jako naše sdružení již řadu let. Mrzí nás ovšem, že – byť jsme subjektem s desetiletou historií a vážným zájmem o tuto jedinečnou lokalitu – o postupu v celé záležitosti jsme se dozvěděli až z tisku.

Vzhledem k tomu, že nám však všem jde o společnou věc, a tou je upravené, veřejně přístupné a ozeleněné okolí skaliska Helgoland, dovolujeme si obrátit se na Vás s touto otevřenou prosbou, abychom byli účastni na dalším zpracovávání a připomínkování zamýšlené podoby Vaňkova náměstí a Žlutého kopce. Má-li být takové počínání účinné, je třeba, aby se k nám celá záležitost nedostala až ve finální fázi, kdy provádět úpravy půjde pouze stěží.  Rádi bychom participovali co nejdříve tak, aby naše připomínky (spíše menšího rázu, protože na celkové podobě se v zásadě shodujeme se zveřejněnou vizualizací) mohly být náležitě zohledněny a zapracovány. Dovolujeme si požádat, aby tento dopis byl předán také komisím výstavby a územního rozvoje a životního prostředí.

 

Taktéž si Vás dovolujeme vyzvat k tomu, aby došlo ke svolání koordinační schůzky, kde by mezi zainteresovanými orgány veřejné správy bylo dohodnuto okamžité, efektivní a maximální využití možnosti umisťovat do míst plánovaného parku tzv. náhradní výsadbu v rámci povolování kácení dřevin mimo les. OŽP má možnost při daném povolování uložit náhradu za kácené stromy, a to na náklady žadatele, přičemž může náhradní výsadbu situovat i přímo do lokality plánovaného parku na Žlutém kopci (včetně určení dostatečného času v návaznosti na plán realizace úprav). Tímto postupem lze vcelku účinně snižovat cenu nutné výsadby, tedy i zmenšit náklady rekonstrukce Vaňkova náměstí, což bude prospěšné pro všechny zúčastněné.

                                                                                                                   

          V úctě

 

                                                                     JUDr. Michal Závodský

                                                                                 předseda OSMČ

Na vědomí:

  • Odbor životního prostředí, MMB 
  • Odbor investiční, MMB 
  • Brněnské komunikace a.s.