Žlutý kopec z různých stran či spíše, jak jej nevidíme aneb jedna procházka s vedením radnice

31.10.2013 00:24

Dne 20. září 2013 proběhla společná terénní pochůzka OSMČ (Ing. Igor Kyselka) s uvolněným zastupitelem MČ Brno-střed pro urbanismus a územní plánování Václavem Menclem po Žlutém kopci. Doslova odshora (začala u vrcholového skalního výchozu Helgoland) až dospoda (skončila u Pivovarské restaurace na Mendlově náměstí).

Účely pochůzky byly zejména následující:

-          Prověřit vhodné lokality pro výběr ekodvora (sběrného střediska odpadů), který z důvodu výstavby kruhového objezdu na Vaňkově náměstí a na něj navazujícím zřízením parku kolem Helgolandu bude nutno přesunout

-          Prověřit současný stav a vymezit hranice pro budoucí park

-          Prověřit možnosti pěšího propojení mezi Žlutým kopcem a Mendlovým náměstím, resp. ulicí Schovanou

 

„Šetření“ bylo vpravdě hodně terénní. Prodírali jsme se mokrým houštím, přelézali  vysoké ostnaté ploty a místy se ocitali na zcela neznámých a málo přístupných až tajemných místech se záhadnými polorozpadlými stavbami, romanticky narostlými,  krásnými plody obtíženými starými jabloněmi a zarezlými ploty obrostlými modrými hrozny baga. O to bylo poznání lokality autentičtější a detailnější.

 

Park Helgoland

Jak jsme již byli informováni mailem od Mgr. Hrnčíře (vedoucího Odboru životního prostředí MČ Brno – střed), svěření plochy pro budoucí park se zadrhlo na nutnosti nového geometrického plánu lokality, které zohlední i případnou nutnost dělit parcely. Poté s přihlédnutím k výsledkům ankety, která vloni proběhla ve Zpravodaji městské části, by mělo vzniknout zadání pro budoucího projektanta.  Park  bude zřejmě  zadán  ateliéru  Zahradní a krajinářská tvorba, který již v roce 2010 zpracoval studii včetně zeleně kruhového objezdu. Shodli jsme se na začlenění "druhého Helgolandu", dnes zasypaného a zarostlého do budoucího parku, byť zřejmě ještě není začleněn do plochy určené ke svěření MČBS.

 

Sběrný dvůr

Lokalita při ulici Žlutý kopec na okraji dnešní parkové úpravy  od Ing. E. Wagnerové :

Místo  má dobrou polohu  vůči nedalekým zahrádkám, které dvůr také potřebují. Nicméně  o lokalitě se zcela jistě nebude dále uvažovat, protože OÚPR MMB se vyjádřil, že s ohledem na územní plán je zde jiná funkce, než zeleň nepřípustná, což je také správné a logické.  Takže poblíž budoucího parku ekodvůr zcela jistě nebude.

 

Lokalita v areálu vodáren při horní části ulice Tomešové:

My tuto lokalitu preferujeme, ale vodárny se brání, že areál je stále významnou rezervní plochou v generelu zásobování vodou a odkanalizování města. Své zájmy zde má i Masarykův onkologický ústav. Rád by tu část areálu, která tvoří obdélník přiléhající k hornímu rohu Tvrdého/Tomešova.  V níže ležící části, kterou zabírá vlastní podzemní rezervoár, by ale prý nemohly stát těžké kontejnery s odpady a rezervoár by se musel v daném místě zasypat, což je dosti nereálné. Logicky nám tedy vyšlo jako nejméně konfliktní místo vedle stávajícího parkoviště zakouslého do vodárny. Ing. Arch. Mencl by se měl s Ing. Bílkem z OSMČ na dalším postupu spočívajícím ve vyvolání jednání mezi MOÚ a městem (vodárnami).

 

Dosud nezmíněná lokalita v areálu zrušených zahrádek při klášterní zdi - při bývalém psím cvičišti:

Lokalita je v územním plánu stále vedena jako plocha pro veřejnou vybavenost (školství) a částečně i pro bydlení. Dvůr by se tam ale zřejmě vešel. Příjezd by nebyl od Úvozu, ale od Mendelova náměstí kolem pivovaru. Tato dosud neprověřovaná lokalita je relativně bezkonfliktní, bude však nutno záměr sladit s ostatními záměry ÚPmB. Nezanedbatelnou nevýhodou je poněkud excentrická poloha vůči zahrádkám a vůbec vůči Masarykové čtvrti.   S ohledem na výše zmíněné by asi šlo o zálohu, kdyby jednání kolem vodárny neuspěla.  

 

Cestní propojení

Identifikovali jsme cestu, která propojuje Helgoland s ulicí Schovanou a je tedy nejkratším spojením Vaňkova náměstí a tedy celé Masarykovy čtvrti s Mendlovým náměstím. Cesta je v dobrém stavu, uzavřená část mezi zahrádkami je zatravněná a udržovaná. Šlo by jen o úpravu režimu otevření branek na obou  koncích a částečně zvýšení plotu v tomto asi 200 m úseku. V. Mencl prověří kontakty na MO ČZS J. Ř. Mendela a zkusí se s nimi domluvit na podmínkách zprůchodnění.

 

Kromě výše uvedeného jsme navíc konstatovali tristní stav bývalé Krajské transfúzní stanice na konci ulice Tomešovy, kde byl sice již před dvěma lety zpracován projekt pro územní řízení na rekonstrukci tohoto objektu pro účely Domu s pečovatelskou službou financovaného Krajským úřadem Jihomoravského kraje. Nyní jsou budovy chátrající, jeho zahrada zarostlá, ale snad už brzy dojde k realizaci záměru.

 

S Ing. arch Menclem jsme se následně shodli, že terénní pochůzka byla velmi poučná a prospěšná a s ohledem na otevřené problémy lokality budeme v jejich konání dle potřeby pokračovat a to nejen na Žlutém kopci.

 

Igor Kyselka

Zpět