Vypořádání námitek OSMČ k zadání 43. souboru změn ÚPMB

18.10.2016 18:09

Na zastupitelstvu města Brna 11. října 2016 bylo projednáváno zadání pořizování změn brněnského územního plánu (ÚP) v rámci tzv. 43. souboru (= balík změn za určité časové období, který pak vždy dostane určité pořadové číslo a projednává se en bloc). Je to první krok v rámci změn ÚP, na který naváže zpracování konkrétního návrhu změny, který pak bude znovu projednáván a dán ke schválení zastupitelstvu. Jeho rozhodnutím se pak ÚP změní.

Jsme přesvědčeni, že by změny, s kterými nesouhlasíme (kupř. nejsou pro Masarykovu čtvrť prospěšné), měly být co nejdříve vyřazeny z celé procedury, protože s každým dalším krokem je těžší a těžší je zastavit. Bohužel toto se nepodařilo a právě brněnský magistrát (konkrétně Odbor územního plánování a rozvoje) se přiklonil k tomu, že dá návrhům „šanci“ a preferuje je poslat do dalšího kola.

U změny ÚP v oblasti Tvrdého (bývalé vodárny) jsme navrhovali pamatovat už dopředu na sběrný dvůr a garantovat část velkého pozemku výhradně zeleni. První se podařilo, u druhého nechtěl magistrát do takových „detailů“. MMB uvedlo:  Pořizovatel si je vědom deficitu sběrného střediska odpadů v daném území, proto je součástí zadání změny B1/11-II požadavek na prověření vhodného umístění sběrného střediska odpadů. Co se týče požadavku na vymezení plochy zeleně v rámci řešeného území, tak ve fázi návrhu zadání nelze predikovat ani navrhovat konkrétní podobu návrhu změny. Konkrétní podoba návrhu změny bude vypracována zpracovatelem s příslušnou autorizací. K návrhu řešení bude možné se vyjádřit v rámci projednání a to formou připomínek, v rámci veřejného projednání pak formou připomínek či námitek.

V další fázi se mají prověřovat rovněž různé lokality pro záchytná parkoviště. Navrhovali jsme ze “zkoumaných“ míst rovnou vyřadit katastr Stránice a Pisárek, kdy jednak na taková zařízení zde nevidíme místo a jednak se dané moc nehodí do obytné čtvrti. Toto magistrát odmítl, protože: „Řešené území změny je vymezeno orientačně. Zadání stanovuje základní požadavky na řešení změny a není možné předjímat obsah vlastního návrhu změny. Připomínky ke konkrétnímu řešení bude možno uplatnit ve fázi projednávání návrhu změny.

Opětovně jsme apelovali na to, aby budoucí podoba Žlutého kopce byla více zelená, než šedá betonová. Zde se magistrát odkázal na připravované zpracování územní studie Žlutý kopec, která musí být pořízena jako územně plánovací podklad před zpracováním návrhu této změny. Jinak řečeno – dělá se na podkladu, na nějž by měly všechny změny ÚP v této lokalitě navazovat a vycházet z něj. Naše přání tak sice nebylo přímo odmítnuto, ale jak MMB připomíná: jsou zde požadavky i ostatních subjektů, které musí být řešeny komplexně v rámci územní studie. Tedy výsledek může vypadat všelijak.

Konkrétní vypořádání námitek najdete ZDE.

Zpět