Přehled činnosti občanského sdružení za rok 2001

18.12.2001 00:18

Informace o aktivitách výkonného výboru Občanského sdružení Masarykova čtvrť
v období od ustavující valné hromady dne 18. června 2001 do konce roku 2001

 

 • Probíhaly pravidelné týdenní schůzky výboru (vždy v úterý od 19 hod. v ZŠ na náměstí Míru č. 3 s průběžnými kontakty se zájemci ze strany členů sdružení i ostatních občanů žijících ve čtvrti.
 • Ze zvolených členů výkonného výboru byl ustaven výbor s rozdělením funkcí.
 • Dne 25. června se uskutečnila beseda s občany o dostavbě koupaliště na Kraví hoře.
 • Dne 26. června se uskutečnilo setkání s paní ředitelkou školy na náměstí Míru a zástupcem klubu přátel školy. Projednány byly problémy školy, zejména nedostatek vhodných prostor pro jídelnu, tělocvičnu a specializované učebny. Byla přislíbena spolupráce a pomoc při řešení.
 • Dne 29. června bylo na odbor výstavby a územního rozvoje (Stavební úřad) městské části Brno-střed odesláno nesouhlasné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení na rekonstrukci rekreačně sportovního areálu Kraví hora. Stanovisko bylo podrobně zdůvodněno a navrženo bylo umístění bazénové haly v nižší poloze se zimním vchodem od parkoviště při ulici Údolní. Vycházeno bylo ze závěrů besedy konané dne 25. června.
 • Dne 29. června byly slavnostně otevřeny nové průlezky a pískoviště pro malé děti na Kraví hoře, jejichž návrh, financování a realizaci zajistila skupina aktivních maminek, které nalezly zastřešení v našem sdružení. Probíhají jednání ve věci zabezpečení další etapy – druhá polovina hřiště pod hvězdárnou.
 • Dne 3. července se uskutečnilo setkání představitelů sdružení se starostou městské části Brno-střed panem Kameníčkem. Byl seznámen s programem naší činnosti a nabídnuta pomoc při řešení problémů naší čtvrti.
 • Na základě připomínek občanů z Preslovy ulice byla prověřena akce přestavby domu na Preslově ulici č. 1, kde dochází k výraznému narušení původní cenné architektonické památky (arch. Leopold Bauer, 1927) a k narušení linie stavební čáry ulice Preslovy. Bohužel bylo konstatováno, že vše probíhá podle platného stavebního povolení včetně odsouhlasení odborem památkové péče Magistrátu MB. Byl zasláno dopis majitelce objektu s naším stanoviskem a žádostí o vysvětlení příčin. Bude dále sledováno.
 • Podobné aktivity byly zahájeny ve věci prováděné půdní vestavby na náměstí Míru 1 a při rekonstrukci domu na Barvičově 18 (kde dochází ke změně funkce domu).
 • 26. července proběhlo jednání na městské části Brno střed za účasti místostarostů PaeDr. Martince, ing. Pelikána a tajemníka JUDr. Novotného nad naším nesouhlasným stanoviskem k výstavbě plavecké haly na Kraví hoře.
 • Proběhlo další jednání v této věci za účasti starosty Kameníčka, hlavního projektanta ing.arch. Nováka a zástupkyně útvaru hlavního architekta paní ing. Kateřiny Leopoldové.
 • Po zjištění, že přes naše nesouhlasné stanovisko bylo v této věci vydáno stavební povolení, bylo 21. srpna zpracováno a předloženo odvolání. Odvolání bylo posouzené jako opožděné (o jeden den), přičemž ve věci termínu výbor vycházel z informace pracovníka stavebního úřadu. Obdobně bylo posouzeno odvolání ČSOP. 6. listopadu jsme se obrátili na Veřejného ochránce práv ohledně porušení zákona ve sloučeném územním a stavebním řízení. Od něj jsme obdrželi doporučení, abychom se obrátili na příslušný odbor JMK, což jsme provedli a v současné době probíhá řízení.
 • 2. července navštívili zástupci sdružení 1. místopředsedu MČ-BS ing. Josefa Pelikána ohledně připravované besedy o bydlení.
 • 15. srpna byl navštíven starosta (JUDr. Jiří Helán) a místostarosta (JUDR. Václav Helešic) městské části Žabovřesky. Seznámeni byli s programem činnosti sdružení. Dohodnuta byla vzájemná spolupráce a účast na besedě o bydlení.
 • V srpnu probíhaly přípravy besedy o vývoji bydlení v Masarykově čtvrti. Hlavními odbornými garanty za sdružení byli Dr, Iloš Crhonek, Ing. Bohumil Bílek a moderátor Ing. Igor Kyselka.
 • Zahájeny byly přípravné práce na dalších aktivitách (problematika Žlutého kopce, vysílače na Barvičově ulici, využití objektu Horizont na Barvičově ulici, sjezdovka ve Wilsonově lese, zřízení internetových stránek sdružení atd.).
 • Dne 10. září proběhla beseda občanů se zástupci Magistrátu, Úřadů městských částí Brno-střed, Žabovřesky a Památkového úřadu „Vývoj bydlení v Masarykově čtvrti“. Po úvodních projevech se rozvinula diskuse s četnými dotazy zejména na hlavního architekta města Brna Ing.arch. Jozífka, zástupkyni Památkového ústavu Ing. arch. Černou a představitele úřadů městských částí. Z diskuse vyplynula řada problémů, které tíží občany čtvrti. Zejména úroveň dostaveb a přestaveb v oblasti, která uchovává velké architektonické bohatství po našich předcích se občanům nejeví dostatečná. Občané mají zájem o zachování a další rozvíjení zóny čistého bydlení se vším co s tím souvisí.
 • Po získání informací o stavu objektu „Horizont“ na Barvičově ulici, který byl postaven a řadu let sloužil jako objekt občanské vybavenosti (restaurace, samoobsluha) bylo konstatováno, že budova i s pozemkem byla prodána a nový majitel hodlá objekt ještě v tomto roce přebudovat na privátní zdravotnické zařízení, zabývající se gynekologií a asistovanou reprodukcí. V části objektu má být zřízena lékárna. Bylo konstatováno, že Masarykova čtvrť tak opět přichází o zařízení, které sloužilo občanům čtvrti a vzniká zde další komerční objekt s širokým rozsahem působnosti. Dochází ke zhoršení podmínek zásobování obyvatel v okolí.
 • Byl zaslán dopis ministru obrany Ing. Jaroslavu Tvrdíkovi s požadavkem na předání pozemku na Lerchově ulici (za samoobsluhou Brněnka) do majetku města Brna, který by bylo velice účelné využít pro objekty občanské vybavenosti - zejména pro služby, školství, tělovýchovu a zeleň. Kopie dopisu s žádostí o podporu byla zaslána na Ministerstvo školství.
 • Ministr obrany nám dne 21.11.2001 svým dopisem sdělil, že na rozdíl od dosud uvažovaného převodu na jiného nabyvatele, se v současné době předpokládá převod této nemovitosti organizačním složkám státu. O celé této akci jsme informovali jak primátora města Brna, tak starostu městské části Brno-střed, pana Kameníčka. Dopis starostovi s návrhy na řešení tohoto prostoru jsme odeslali dne 1. února 2002.
 • 2. října jednal výkonný výbor s majiteli firmy Pramen – Brněnka. Projednávána byla problematika nákupního centra a širšího řešení prostoru náměstí Míru. Bylo konstatováno, že samoobsluha již v současné době nevyhovuje požadavkům na kulturnost prodeje a že v tomto místě dále občané postrádají další služby. Majitelé jsou si toho vědomi a mají zajištěny dostatečné finanční prostředky pro rozšíření objektu tak, aby přestavba mohla být realizována v nejkratší době. Potřebují však získat asi 15 m pruh pozemku za samoobsluhou, který dnes patří Ministerstvu obrany, jako součást dnes již nevyužívaného a chátrajícího vojenského objektu. Občanské sdružení bude tento záměr podporovat a bude protestovat proti případným snahám využít tento pozemek pro komerční objekty s širší působností.
 • Projednán byl dopis občanů z ulice Hroznové a Neumannovy se stížností na činnost firmy BVV Travel, která pořádá v objektu bývalé vládní vily společenské akce obtěžující obyvatele v okolí hlukem. Přislíbena byla pomoc v rámci možností.
 • Projednána byla záležitost dostavby školy na náměstí Míru, kterou se má řešit vybudování školní jídelny a několika učeben. Většina členů výboru se shodla na tom, že návrh by měl být řešen variantně. Dosavadní podoba zpracovaného návrhu je orientována jednosměrně na způsob řešení výstavbou samostatného objektu před školou, spojeného se stávající budovou krytým koridorem. Bylo doporučeno vypracovat ještě variantu dostavby za stávající budovou školy tak, aby nebyl narušen pohled na významnou architektonickou památku a zároveň byly lépe vyřešeny interní komunikační poměry ve škole.
 • Člen sdružení pan Ing.arch Hetmer se nabídl, že zdarma zpracuje návrh této varianty řešení. Návrh byl zpracován a předán oprávněným orgánům k dalšímu řízení.
 • Proběhla jednání Ing. Pavly Cetkovské o získání finančních prostředků na realizaci druhé etapy výstavby dětského hřiště na Kraví hoře pod hvězdárnou.
 • Výbor se zabýval připomínkami občanů na řešení půdní vestavby v domě na náměstí Míru 1, která výrazným způsobem mění vzhled domu a celého náměstí. Byl odeslán dopis Bytovému družstvu, které je majitelem domu a Stavebnímu úřadu a dalším orgánům s žádostí o vysvětlení.
 • Dne 26. října se účastnili zástupci sdružení jednání ve věci územního řízení na stavbu „Stavební úpravy – rekonstrukce Vaňkova náměstí.“ Předmětem úprav je nové řešení dopravně složité křižovatky, která má být řešena jako kruhový objezd a s tím souvisících parkových úprav a vybudování veřejných parkovacích míst.
 • Vypracováno a odesláno na Odbor výstavby a územního rozvoje bylo stanovisko k tomuto projektu. Podpořeno bylo zřízení kruhového objezdu, který zpřehlední složitou křižovatku a přispěje ke zvýšení bezpečnosti provozu. Zásadně však bylo namítnuto, že vydání územního rozhodnutí na rekonstrukci Vaňkova náměstí by mělo předcházet vyjasnění cílového stavu vrcholu Žlutého kopce. Při této příležitosti bylo totiž zjištěno, že tato oblast v bezprostřední blízkosti významného krajinného prvku Helgoland má být zastavěna budovami v souvislosti s dostavbou Masarykova onkologického ústavu. Tato oblast by však podle požadavku občanů měla mít charakter veřejného parku a měla by být veřejně přístupná.
 • Dne 6. listopadu se uskutečnila specializovaná výborová schůze za účasti zástupců dborných útvarů a některých občanů o problematice Wilsonova lesa. Bylo konstatováno, že Wilsonův les předala městská část Žabovřesky do majetku Magistrátu města Brna a ten pověřil jeho správou podnik Zeleň města Brna. Po seznámení s historií tohoto lesoparku seznámily zástupkyně Zeleně města Brna přítomné se záměrem postupně uvést Wilsonův les do lepšího stavu. Problémem je nevyužívaná sjezdovka, kterou kdysi vybudovalo VUT Brno. Nemají zájem tuto oblast využívat k lyžování a budou podporovat její postupné zalesnění. Nový správce Wilsonova lesa je vděčný za všechny, připomínky občanů k tomu, jak by měl les vypadat. Rádi je zahrnou do svých záměrů. Za stranu zastánců zachování lyžařské sjezdovky vystoupil pan Ing. Černý, který byl úřadem městské části Žabovřesky požádán jako sportovní odborník o vypracování posudku na možnost obnovení lyžařské sjezdovky. Navštívil řadu podobných zařízení jak u nás tak v zahraničí a podle jeho názoru je obnova možná. Vzhledem k tomu, že však vlek a další technická zařízení již byla odstraněna, vyžádalo by si to značné finanční náklady. Na tuto oblast se názory různí. Většina členů výboru Občanského sdružení je však pro navrácení této oblasti své původní funkci a požaduje její zalesnění. Podporuje však myšlenku vyvolat na toto téma veřejnou diskusi občanů. Přítomná paní prof. Librová (vedoucí katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity) je ochotna pomoci při provedení průzkumu veřejného mínění.
 • Dne 13. listopadu byla výborová schůze zaměřena na dopravní problematiku v Masarykově čtvrti. Účastnil se bývalý pracovník odboru dopravy Magistrátu a odpovídal na řadu dotazů. Významným problémem, dotýkajícím se území Masarykovy čtvrti je otázka, zda je vhodné realizovat dopravní propojení středu města s městskou částí Žabovřesky trolejbusovou linkou jedoucí po Údolní ulici a projíždějící přes náměstí Míru dále po Březinově ulici do Žabovřesk. Znamenalo by to zřejmě definitivní zrušení tramvajové linky č. 4. Z diskuse vyplynul požadavek na projednání možnosti zřízení přechodu pro chodce a případného přesunutí tramvajové zastávky na ulici Údolní v blízkosti dětské školky tak, aby byla v této části zvýšena bezpečnost chodců (zejména malých dětí). Předloženy byly i návrhy a podněty ke komplexnímu řešení dopravní problematiky v Brně.
 • S cílem seznámit se s plány na další etapu výstavby Masarykova onkologického ústavu navštívili zástupci Občanského sdružení se zástupcem obyvatel domů na Vaňkově náměstí ředitele tohoto ústavu. Byli ochotně seznámení s příslušnými plány, ale bohužel museli konstatovat, že opravdu je uvažováno se zastavění vrcholu Žlutého kopce dalšími budovami. Tyto budovy by uzavřely do kruhové podoby Vaňkovo náměstí a výrazně by tak změnily původní autorský záměr architekta Jindřicha Kumpošta.
 • Bylo vypracováno stanovisko k návrhu regulačního plánu Žlutý kopec, které vyznělo v žádost o revizi tohoto záměru a o respektování požadavku občanů na zachování původního architektonického řešení Vaňkova náměstí, t.j. otevřeného půlkruhu do parku na návrší s významným krajinným geologickým prvkem Helgoland, kde by mohl být vybudován park a veřejná sportovní zařízení pro děti a mládež.
 • Dne 21. listopadu se řada členů našeho občanského sdružení aktivně účastnila projednání rozvojového plánu městské části Brno-střed, kde byly prezentovány návrhy a názory našeho sdružení na tvorbu tohoto plánu.
 • Bylo podáno odvolání proti územnímu rozhodnutí na úpravy Vaňkova náměstí. Odvolání se netýká vlastního kruhového objezdu a silnic. Týká se nově navržené cesty před družstevními domy a parku Helgoland.
 • 4. prosince přijal výbor návrh Ing. Pavly Cetkovské na provedení sociologického průzkumu ohledně Wilsonova lesa. Průzkum probíhá.
 • 11. prosince byli písemně oslovení zastupitelé MMB ohledně financování a výběrového řízení staveb v Areálu zdraví na Kraví hoře.

Zpracováno 18. prosince 2001

Zpět