Odpady

BIOODPAD - stav srpen 2016

Po zrušení oblíbeného sběrného dvora na Vaňkově náměstí se zabýváme také otázkou, kam lze ukládat bioodpad z našich zahrad. Vedle toho, že stále podporujeme, aby někde ve čtvrti vznikl nový sběrný dvůr (Tvrdého, prozatímně bývalý vojenský areál na Lerchově), zajímáme se i o nějaké provizorní řešení. Jako první se nabízí instalovat ve čtvrti kontejnery na bioodpad (podobné jak jsou dnes třeba na plasty, ale v typické hnědé barvě).

Možná, námi navrhovaná místa pro umístění biokontejnerů (červené body: základní síť, oranžové body: alternativní / doplňkové umístění). Při plánování je třeba zohlednit, aby místo bylo v pěším dosahu, bylo na něj a jeho vyvážení dostatek prostoru a zároveň aby nebylo bezprostředně u nějakého domu, kde by mohlo obyvatelům nějak více vadit.

 

V červenci 2016 jsme o tomto tématu mluvili s příslušnými členy vedení jak města Brna, tak MČ Brno-střed a žádali, zda by Masarykově čtvrti takové kontejnery nezajistili (SAKO celoroční provoz 5 kontejnerů s týdenním odvozem nacenilo na cca 50 tis., což není nijak dramatická částka – navíc provoz by nebyl celoroční, ale zase by asi nakonec byly potřeba častější vývozy, protože klasický kontejner jsme v zahradní čtvrti v sezoně schopni zaplnit asi velmi brzy).

Město Brno nechává právě nyní zpracovat zásadní studii, která se má zabývat celobrněnským sběrem bioodpadu. Studie by měla ukázat, jakou metodou by se měl takový odpad sbírat – zda třeba jednotně pro celé Brno nebo odlišně pro různé části (kupř. malá popelnice do každého domu, veřejné kontejnery, podpora kompostování) a jak se dané promítne finančně a ekologicky (četnost svozů, forma svozů). Město chce vyčkat výsledků dané studie, aby nemohlo být třeba obviněno, že nyní investuje do nějakého dočasného řešení a pak zase systém třídění mění – tedy že nehospodárně vynakládá veřejné prostředky.

Město má však rovněž obavy z toho, zda by se z veřejně přístupných kontejnerů nestala odložiště na všechno.  Ono totiž stačí jeden neukázněný občan a znehodnotí celý obsah nádoby, který už do kompostárny dát nelze. Namítali jsme, že to už dnes hrozí i u jiných nádob, resp. to bychom museli zrušit jakékoli třídění odpadů.

A jakkoli to může znít nelogicky a neekologicky, je dokonce třeba se zamyslet nad tím, zda není „výhodnější“ odvážet bioodpad do spalovny, kde se ještě energeticky zužitkuje (výroba tepla, elektřiny). To souvisí třeba i s tím, že stávající systém svozu komunálního odpadu je zažitý a fungující (nový systém biosvozu by vyžadoval další finanční prostředky) a samo město Brno nemá žádnou vlastní kompostárnu (tedy by muselo ukládat takový odpad na cizí kompostárny). Na druhou stranu Brno podporuje lokální kompostování – tedy místo dalších kontejnerů a centrálního svozu (kdy se uvažuje i tak, že svoz generuje další exhalace) preferuje, aby lidé na zahradách kompostovali (i proto Brno prodávalo obyvatelům dotované plastové kompostéry).

Pokud se nad tím zamyslíme, tak lze tedy aktuální situaci řešit následovně:

-          odvážet bioodpad do sběrného dvora (ty aktuální bohužel leží mimo pochůzkovou vzdálenost: Veveří, Vídeňská)

-          zřídit si na zahradě kompost, posekanou trávu užívat na mulčování, pořídit si štěpkovač apod.

-          zajistit si vlastní hnědou nádobu na bioodpad (takovou individuální komerční službu nabízí kupř. A.S.A.)

-          házet bioodpad do klasických popelnic a zapomenout při tom na to, že jsou určeny pro komunální odpad a chlácholit se tím, že se z něho někdo zahřeje nebo rozsvítí žárovku

Suma sumárum: důvody města se zdají, resp. jsou pochopitelné, přesto se domníváme, že by neškodilo, kdyby se nějaké dočasné řešení pro naši čtvrť našlo, protože nemáme jistotu, jak dlouho bude zase trvat realizace výsledků studie (kupř. kdyby stanovila, že každý dům si může objednat vlastní hnědou nádobu, za jak dlouho by město to dokázalo zorganizovat a našlo na to finanční prostředky).

Vaše mínění můžete napsat nám (osmc@email.cz) nebo příslušné radní na naší městské části Mgr. Jasně Flamikové (flamikova@brno-stred.cz) nebo nejlépe na odpovědný odbor na MMB (ozp@brno.cz).

------------------------------------------------

Ptáte se nás, kdy bude ve čtvrti sběrný dvůr – pokud se podaří jej alespoň dočasně umístnit do bývalého vojenského areálu, musí se nejdřív zrevidovat sítě a rozvody (10 let se neužívaly), pak musíme přesvědčit brněnský magistrát, aby investici připravil a zrealizoval, což nebude bohužel moc lehké (Brnu se moc do dočasných sběrných dvorů nechce).
Kdybyste nám chtěli pomoci, napište krátce na 
vanecek.martin@brno.cz (vedoucí magistrátního Odboru životního prostředí) a poproste jej, aby věnoval tomuto záměru náležitou pozornost a co nejdříve jej realizoval.

Recyklace odpadů

Občanské sdružení Masarykova čtvrť podporuje jakékoli ekologické zacházení s odpady, a proto:

- se zasazuje o co největší počet nádob na separovaný odpad (městu Brnu jsme na přelomu roku 2011/2012 navrhli následující doplnění v lokalitách Pisárky, Pisárky + Stránice, Stránice 2)

- vítá umístění sběrného dvora na území čtvrtě - ten najdete na Vaňkově náměstí

- podporuje, aby město Brno začalo konečně separovat i všechny druhy plastů - čehož jsme "dosáhli": od 1.4.2014 začíná Brno konečně třídit všechny plasty

 

Proč je dobré a prospěšné v Brně třídit odpad?

Chybí Vám ve Vašem okolí nějaká z nádob na separovaný odpad? 

Máte jinou připomínku či nápad k vylepšení k nakládání s odpady v Masarykově čtvrti?

Sdělte nám to na osmc@email.cz

 

Do kontejnerů na ulici se v Brně třídí:
Bílá     Nebarevné sklo
Zelená     Barevné sklo
Modrá     Papír (noviny, časopisy, kartóny, obaly atd.)
Žlutá

    PLASTY (neznečištěný)

    PET lahve + hliníkové obaly od nápojů (plechovky) +

    Tetra-packy (od mléka, džusů apod.)

    POZOR: město Brno od 1.4.2014 třídí všechny druhy plastů!!

Do sběrných dvorů se v Brně vedle výše uvedeného třídí kupř.:
  • alobal (obaly od čokolád, vršky od jogurtů apod.)
  • bioodpad (spadané listí, větve, posečená tráva, neupotřebitelná zelenina/ovoce atp.)
  • železo (včetně vypláchnutých konzerv, uzávěrů od nápojů apod.)
  • elektronické spotřebiče (pračky, počítače, televize, fény apod.)
  • pěnový polystyren (kupř. z krabic s elektrospotřebiči)
  • zářivky (včetně úsporných zdrojů)
  • baterie a jiný nebezpečný odpad (kupř. chemikálie, natěračské barvy, ředidla)
  • textil
  • stavební suť (pozor: ne každý sběrný dvůr má možnost odebrat stavební suť)

Podrobnější seznam zde.

Vyfoceno v Luhačovicích na podzim 2012 - ideální stav: před každým domem kompletní recyklační výbava:-)