Tisková zpráva ODS Brno – střed k případu „Wilson“ z 12.6.2008

Dne 11. 6. 2008 se konalo společné zasedání Rady MS ODS Brno – střed a Klubu ODS v ZMČ Brno – střed, na kterém byla mimo jiné schválena následující usnesení:

 Klub zastupitelů ODS v ZMČ Brno – střed a Rada MS ODS Brno – střed berou na vědomí sdělení obvinění MUDr. Dagmar Hrubé a konstatují, že s ním nesouhlasí, neboť jsou přesvědčeny, že se MUDr. Dagmar Hrubá nedopustila trestné činnosti kladené jí za vinu ve sdělení obvinění.

 

Klub zastupitelů ODS v ZMČ Brno – střed a Rada MS ODS Brno – střed konstatují, že RMČ Nájemní smlouvu a Rámcovou smlouvu o budoucí výstavbě (obojí podepsáno dne 30. 8. 2006) ani jejich obsah neprojednala ani neschválila, tudíž jsou absolutně neplatné. Klub zastupitelů ODS v ZMČ Brno – střed a Rada MS ODS Brno – střed ukládají radním projednat otázku absolutní neplatnosti smluv v RMČ.

 

Klub zastupitelů ODS v ZMČ Brno – střed a Rada MS ODS Brno – střed konstatují, že se Úřad městské části Brno – střed dopustil mnoha vážných pochybení:

-          k zápisu ze dne 23. 8. 2006 byly dodatečně připojeny texty Nájemní smlouvy a Rámcové smlouvy o budoucí výstavbě, ačkoli nebyly vůbec předmětem jednání a nebyly RMČ vůbec předloženy,

-          v rozporu se skutečností byly obě smlouvy opatřeny doložkou o jejich projednání a právní perfektnosti ve smyslu § 41 zákona o obcích,

-          smlouvy byly bez jejich projednání a schválení v RMČ předloženy MUDr. Dagmar Hrubé k podpisu, jako by schváleny byly,

-          smlouvy nebyly v rozporu se Statutem města Brna zaslány řádně a včas Magistrátu města Brna,

-          došlo k manipulaci s prezenční listinou z jednání RMČ dne 23. 8. 2006.

 

Klub zastupitelů ODS v ZMČ Brno – střed a Rada MS ODS Brno – střed doporučují předsedovi klubu, předsedovi rady MS a starostce zveřejnit závěry z dnešního jednání dle vlastního uvážení.

Klub zastupitelů ODS v ZMČ Brno – střed a Rada MS ODS Brno – střed ukládají předsedovi klubu a předsedovi rady MS, aby o závěrech z dnešního jednání informovali koaličního partnera.

 

 

V Brně dne 12. 6. 2008

 

 

 

                                                                                  Pavel Blažek

                                                                                  předseda MS ODS Brno – střed

 

                                                                                  Robert Kerndl

                                                                                  předseda Klubu ODS v ZMČ Brno - střed