Zřízení zastávky autobusu linky č. 68 Březinova - aktuální stav

09.07.2019 09:35

Vážení spoluobčané, lidé mne zastavují, píší a ptají se, kdy konečně bude zřízena zastávka autobusové linky č. 68 na ul. Březinova. Dovolím si tedy shrnout aktuální stav v této věci. Zastávku není možné zřídit bez platných povolení. V řízeních, která se vedou o vydání těchto povolení, občané, kteří se zřízením zastávky nesouhlasí, uplatňuji veškeré postupy směřující k tomu, aby zastávka zřízena nebyla. V červnu 2016 vydal náš stavební úřad územní rozhodnutí, kterým rozhodl o umístění této zastávky. Proti tomuto rozhodnutí bylo nespokojenými občany podáno odvolání, které bylo odborem územního stavebního řízení MMB zamítnuto. Proti tomuto rozhodnutí byla podána ke Krajskému soudu v Brně žaloba. Krajský soud tuto žalobu dne 16.05.2019 zamítl. Územní rozhodnutí je tedy platné a v právní moci. 

Dne 9.11.2016 byla k odboru dopravy MMB podána žádost o vydání stavebního povolení. Dne 21.02.2019 bylo po různých peripetiích vydáno stavební povolení. Proti tomuto stavebnímu povolení bylo podáno ke Krajskému úřadu Jmk občany nesouhlasícími se zřízením zastávky několik odvolání. O těchto odvoláních dosud nebylo rozhodnuto. 


Protože se celá záležitost vleče a mně velmi záleží na tom, aby občané bydlící v této lokalitě měli zajištěnu dopravní obslužnost, pokusil jsem se po bouřlivých hovorech s občany na toto téma, uskutečněných v lednu loňského roku, nalézt kompromisní řešení tak, aby zastávka mohla vzniknout a zároveň občané jejímu vzniku nebránili. Tento kompromis spočíval v tom, že by zastávka byla pouze jednosměrná (směrem nahoru) a byla by provedena tak, aby byla co nejmenší. Přes moji snahu a to, že jsem nechal projekt 3 krát přepracovat na minimalistickou variantu, byla moje snaha odpůrci zastávky odmítnuta. Investorem stavby je statutární město Brno.

Město Brno je připraveno zastávku v okamžiku, kdy tak bude moci učinit, bezodkladně zřídit. Aby však bylo možno zastávku zřídit, musí k tomu být vydána orgány státní správy, tedy nikoliv samosprávy, příslušná povolení. Orgány státní správy jsou při svém rozhodování nezávislé na orgánech samosprávy. Aby nebylo pochyb o tom, že městská část má na zřízení zastávky nejvyšší zájem, přijala rada naší městské části na můj návrh jednomyslně toto usnesení: Rada městské části Brno-Žabovřesky podporuje co možná nejrychlejší vybudování autobusové zastávky linky č. 68 na ul. Březinova a žádá odbor dopravy MMB o zajištění co možná nejrychlejšího vybudování této autobusové zastávky, a to ať již formou přechodného značení či v rámci stavebního povolení. Celou věc velmi bedlivě sleduji a snažím se v rámci svých možností dělat vše, co je v mých silách, aby zastávka byla co nejdříve zřízena. Pokud by nebylo odporu obyvatel, kteří si zřízení zastávky nepřejí, byla by zastávka zřízena již na jaře roku 2017. 

 

Mgr. Filip Leder, I. místostrosta MČ Žabovřesky
převzato z webu MČ Žabovřesky

Zpět