Zpravodaj Občanského sdružení Masarykova čtvrť - prosinec 2003

19.12.2003 00:00

Zpravodaj Občanského sdružení Masarykova čtvrť
prosinec 2003

Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zdravíme a tak jako každý rok chceme naši letošní činnost shrnout a uceleně Vás o ní informovat. Z technických a finančních důvodů zde uvádíme jen některé informace k základním problémům, kterými jsme se v tomto roce zabývali. Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách masarykovactvrt.zde.cz. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím elektronické pošty na adrese masarykova_ctvrt@c-mail.cz nebo do schránek ve škole na náměstí Míru a v prodejně Brněnka na náměstí Míru. Na internetových stránkách jsou publikovány i zajímavé články z tisku, týkající se naší problematiky, záznamy z konaných akcí apod. Je zde i přehled členů výboru sdružení, na které se můžete s podněty a připomínkami obracet. Zejména jsme vděčni za nabídky aktivní pomoci a spolupráce. Průběžně se rozšiřuje okruh spolupracovníků jak z řad členů OS MČ, tak i nečlenů. Příkladem je např. hřiště na Havlíčkově ulici, Wilsonův les, bývalý vojenský areál na Lerchově ulici. Přivítáme pomoc každého. Děkujeme za Vaši podporu, kterou nám vyjadřujete, děkujeme za další náměty. Nepřejdeme ani Vaše negativní názory na činnost našeho sdružení, pokud takové budete mít. I negativní sdělení může nakonec přispět k dobré věci. Přemýšlíme o zřízení nástěnek v celé oblasti naší působnosti (obdobně jako mají zahrádkáři). Zde bychom občany informovali o aktuálních problémech řešených sdružením apod. Zřídit tyto nástěnky můžeme jen za pomoci Vás, členů OS MČ. Prosíme proto ty, kteří by byli ochotni umístit nástěnku na plotě u svého domu či přímo na domě, aby nás kontaktovali. Nástěnky budeme instalovat postupně i dle finančních možností.

Obnova dětského hřiště na Havlíčkově ulici (na začátku Wilsonova lesa).

Toto hřiště v minulosti nezaniklo jen díky rodičům dětí z okolí (vyrobili nové pískoviště, zajišťovali opravu houpačky...) V roce 2002 převzala správu lesa a tím i správu hřiště organizace Veřejná zeleň. Poté co jedna z maminek (paní R. Zábojová) iniciovala generální obnovu hřiště, byl za spolupráce paní Zábojové, paní architektky Wágnerové, paní ing. Koutné z Veřejné zeleně a našeho sdružení vypracován projekt a poté provedena realizace obnovy a rozšíření hřiště. Část hřiště je dokončeno (odstranění náletových dřevin, nová houpačka, hrazda, ručkovadlo, domeček, pískoviště, tabule, počitadlo, houpadlo...), část bude dokončena po generální opravě sousedící vozovky (vysázení ozdob

 

ných travin, stromů, mozaika kolem stromu...) Po počátečním provozu se objevily některé nedostatky hracích prvků (ostré rohy stříšek). Tyto závady jsou již odstraněny nebo jejich odstranění proběhne. Zbývá také přesvědčit kompetentní orgány, že instalace zpomalovacího retardéru na přiléhající vozovce je skutečně nutností. Toto hřiště je třetí (po dvou na Kraví hoře), které bylo obnoveno na základě iniciativy občanů. Poděkování Občanského sdružení Masarykova čtvrť patří všem rodičům, kteří nedopustili, aby hřiště v minu-losti zaniklo. Za současnou obnovu zvláště paní Zábojové a dále ing.Koutné a ing. Wágnerové, které vše řešily se skutečným zájmem pro potřeby dětí i rodičů.

Psí výběh na Kraví hoře

V roce 2001 bylo cca pěti sty občany požadováno v petici zaslané MČ Brno-střed vybudování psího výběhu. Přes příslib městské části Brno-střed nebyly ani na rok 2002 ani na rok 2003 finanční prostředky na tento psí výběh vyčleněny. Proto OS MČ opakovaně o vybudování výběhu žádalo a prosazovalo ho. V nedávné době Odbor životního prostředí MČ Brno střed tuto dva roky starou žádost občanů vyslyšel a slib dodržel. Na ploše nad koupalištěm bylo instalováno několik pěkných a účelných překážek pro psy a osazeny lavičky. OS MČ bude dále prosazovat zřízení přístupové cesty ze směru od koupaliště, doplnění prostoru dalšími lavičkami a zvláště oplocení celého prostoru. Bez oplocení musí mít majitelé psy na vodítku nebo bez vodítka s košíkem (tzn. stejné povinnosti jako v přiléhajícím parku Kraví hora). Psí výběh má být pro majitele psů i jejich pejsky přínosem a ne nepříjemnou povinností. Proto přivítáme rady jak výběh dále zařídit, aby se tu všichni dobře cítili a výběh hojně navštěvovali. Samozřejmě, že i park Kraví hora je určen pro procházky občanů se svými pejsky, ale zvláště majitele velkých plemen prosíme, aby volně nechávali psy běhat pouze ve výběhu. Pro mnoho lidí a zvláště dětí je pobíhající pes, byť s košíkem, stresujícím zážitkem s možností vážných úrazů, kterých zde již bylo několik (vyražené zuby dítěte, vážná zlomenina nohy...) Děkujeme.
 

Helena Slámová

 

Bývalý areál po vojácích na ulici Lerchově

Tento areál byl převeden bezúplatně Ministerstvem obrany na Město Brno, které ho převedlo MČ Brno-střed. Jsme přesvědčeni, že k získání objektu bezúplatně velmi přispě-lo také Občanské sdružení MČ a to svými osobními kontakty a písemnými intervencemi na bývalého ministra obrany pana Tvrdíka.
Tento prostor je v samém přirozeném centru Masarykovy čtvrti, sousedí s několika školami, vysokoškolskými kolejemi, denně tudy prochází stovky lidí. Proto je velmi důležité zajistit, aby jeho budoucí podoba byla hodna kvalit okolní výstavby, aby prostory v budoucnu sloužily zvláště obyvatelům v docházkové vzdálenosti. Budou jistě (a již byly) velké tlaky na jeho získání soukromými komerčními subjekty, neboť jde o velmi lukrativní pozemky, kterých v Brně již mnoho není. I proto OS MČ již dvakrát svými anketami zjišťovalo, jaké budoucí využití by občané přivítali. Z ankety vyplynulo, že naprostá většina podporuje vznik centra pro děti, mládež a seniory, které by umožňovalo organizované trávení volného času. Tj. nejen budoucí náhradu za ohrožený dům dětí a mládeže na Helceletově ulici, ale i pro rozšířené pole působnosti Kulturního a vzdělávacího střediska. Postavení nových bytů podpořilo jen asi 4% občanů. Předpokládá se zde vytvoření mimořádně výhodných podmínek pro různé aktivity mládeže (skauti, mladí výtvarníci, hudebníci apod.), ale i podmínky pro společenské vyžití ostatních občanů (zahrádkáři, senioři, zájmové spolky, společenská setkávání občanů při různých příležitostech a v rámci různých občanských aktivit). Již první možnosti nahlédnout do těchto (dlouhá léta naprosto nepřístupných) prostor (pořádali jsme zde besedu s občany dne 29. 9. tr.) nám ukázaly, že i při relativně malých nákladech je zde možno poměrně brzy zpřístupnit řadu vhodných prostor (učebny, pracovny, hezký sálek).
Obracíme se proto na Vás - občany Masarykovy čtvrti a okolí - navrhněte konkrétní aktivity vhodné k umístění do těchto prostor! Přihlaste se k aktivní spolupráci! Je řada činností (spolkových, výtvarných, hudebních, tělovýchovných, výukových), kterým se nabízí výhodné pole působnosti. Chceme návrhy a požadavky soustředit a prosadit jejich rychlou realizaci. S růstem věkového průměru našich obyvatel pozorujeme i rostoucí izolovanost v mezilidských vztazích. Pomozte nám bránit se tomuto jevu!
Útvar hlavního architekta uspořádal ideovou architektonickou soutěž na nové komplexní řešení náměstí Míru. OSMČ uspořádalo dvě besedy občanů za účasti zástupců projekčních kanceláří, útvaru hlavního architekta a městské části. Po vyhodnocení výsledků první fáze posuzování návrhů a zpracovávání připomínek vypracoval odbor územního plánování zadání urbanistické studie, která již bude podkladem pro územní řízení. Koncept tohoto zadání dále uvádíme. K tomuto návrhu se vyjádřilo i naše Občanské sdružení. V civilizovaných zemích je však příprava obdobných záměrů provázena i několikaletým vyhodnocováním případných i nepřímých negativních dopadů, je podrobována sociologickým průzkumům a provázena širokou odbornou i občanskou diskusí. Nedoporučujeme proto s výjimkou první etapy, která by znamenala přimě-řené rozšíření prodejních prostor Brněnky zahajovat výrazné stavební úpravy na náměstí Míru.

Koncept zadání urbanistické studie náměstí Míru

zpracovala: Ing. Jana Tupá - OÚPR MMB
Důvody pro pořízení. Urbanistická studie náměstí Míru se pořizuje jako podklad pro územní řízení vymezující prostorové a funkční regulativy pro jednotlivé prvky nově vytvářeného náměstí a přilehlých prostorů. Základní myšlenkou je dotvoření náměstí Míru jako veřejného prostranství s veřejnou vybaveností, které se stane nejen centrem občanského života Masarykovy čtvrti, ale i nejvýznamnějším nástupním prostorem pro rekreační park Kraví hora. Vymezení řešeného území. Řešené území je situováno na území MČ Brno-střed, k. ú. Stránice v prostoru ulice Údolní, částečně zasahuje do k. ú. Veveří. Severní hranice řešeného území je vymezena kostelem sv. Augustina, vysokoškolskými kolejemi a základní školou, západní hranice ulicí Lerchovou, jižní hranice ulicí Klácelovou a východním úpatím Kraví hory. Požadavky na řešení byly prověřeny v pěti ideových urbanisticko-architektonických studiích, které jsou výchozím podkladem pro definování požadavků na řešení.
Urbanismus - prostorová a funkční struktura.

 • Náměstí s konečnou zastávkou tramvaje vytvořte v nejvyšším místě řešeného prostoru, kolmo na ulici Údolní a v pravoúhlém systému navazujícím na stavební strukturu Masarykovy čtvrti.
 • Náměstí vymezte na jihovýchodní straně kompaktním polyfunkčním objektem. Hmotu nového objektu navrhněte tak, aby doplňoval a rozvíjel prostorovou regulaci okolní stávající zástavby a hmotově vyvažoval protější stranu náměstí s dominantou kostela. Lze předpokládat 4 - 5 nadzemních podlaží s jedním podzemním podlažím.
 • Stavební čáru polyfunkčního objektu kolmo na ulici Lerchovu navrhněte tak, aby se celý objekt základní školy uplatňoval jako jedna ze stran vymezujících nové náměstí.
 • Stavební čáru v ulici Údolní navrhněte tak, aby byl při příjezdu ulicí Údolní zachován pohled na dominantu kostela sv. Augustina.
 • náměstí a související veřejná prostranství řešte s jedno-značnou preferencí pěšího pohybu a pobytu návštěvníků. Náměstí a veřejná prostranství vybavte zelení (event. vodními, uměleckými prvky atd.) a prvky městského mobiliáře.
 • stanovte objemové a prostorové regulace pro objekty veřejné vybavenosti - centrum volného času (mezi Sušilovými kolejemi a navrhovaným polyfunkčním objektem) v objemech odpovídajících stávající struktuře zástavby a ve vazbě na nový polyfunkční objekt.
 • stanovte regulace pro případné dočasné využití plochy pro veřejnou vybavenost.
 • navrhované objekty řešte jako funkčně samostatné.
 • zásobování objektů řešte z ulice Údolní.

Funkční náplň objektů.
 

 • Základem polyfunkčního objektu je prodejna Brněnky s pekárnou (cukrárnou či rychlým občerstvením), restaurací a nezbytnou administrativou. Do objektu je vhodné integrovat takové služby, které spoluvytváří fungující náměstí (pošta, služebna policie, veřejné WC a pod.) Další služby pro obyvatele Masarykovy čtvrti nebyly jasně definovány a ani požadovány s poukazem, že jsou dostupné ve větší pestrosti v tramvají snadno dosažitelném centru města.).
 • V zájmu komfortu obyvatel Masarykovy čtvrti je však vhodné v polyfunkčním objektu ponechat rezervu pro služby dosud nedefinované a nedojednané. Vyšší patra polyfunkčního objektu budou doplněna bydlením speciálního charakteru (návrh polyfunkčního objektu ve výšce 4 - 5 podlaží to vyžaduje, důležité rovněž je, aby objekt zůstával přítomností bydlících osob v prostoru náměstí stále živý). V podzemním podlaží řešit parkování pouze pro navržené funkce umístěné v objektu. Nelze zde zvažovat možnost odstavování vozidel pro zákazníky prodejny a dalších zařízení v objektu, ani s parkováním pro aktivity na Kraví hoře. Upřesnění funkčního využití veřejné vybavenosti - centra volného času vyplyne z objemových a prostorových regulací a potřeb MČ Brno -střed realizovat konkrétní vybavenost v území.

Doprava

 • Pohyb chodců - Náměstí a související veřejná prostranství řešte s jednoznačnou preferencí pěšího pohybu a pobytu návštěvníků s využitím maximálního množství prvků zabraňujících narušování pohody na náměstí průjezdnou dopravou.
 • Městská hromadná doprava - Řešte tramvajovou smyčku jako součást zklidněného prostoru náměstí, neboť tramvaj slouží především obyvatelům Masarykovy čtvrti a studentům škol. Tramvajovou smyčku řešte v minimálním poloměru.
 • Individuální automobilová doprava - Ulici Údolní plynule navažte na ulici Březinovu na hraně parku Kraví hora. Na této komunikaci, kterou jasně vymezte prostor náměstí a prostor Kraví hory řešte bezpečné přechody pro chodce v návaznosti na funkční a prostorové řešení náměstí i Kraví horu. Pro bezpečnější pohyb chodců, ale i cyklistů řešte Údolní s využitím dalších retardačních prvků - šikany, oboustranné stromořadí, parkování, prahy ap. V prostoru nově definovaného náměstí včetně prostoru před základní školou navrhněte opatření omezující automobilovou dopravu a řešte zde pouze možnost krátkodobého odstavování aut (lze jen na vyznačených parkovacích stáních).

Inženýrské sítě

Respektujte požadavek na možnost přemístění plynové regulace, ale pouze do samostatného objektu. Navrhněte možnosti (systém) připojení nově navrhovaných objektů na stávající inženýrské sítě.

Připomínky Občanského sdružení Masarykova čtvrť ke konceptu zadání urbanistické studie řešení náměstí Míru v Brně.

Na základě Vaší výzvy z 21. 7. 2003 jsme Vám zaslali pracovní verzi vyjádření našeho sdružení. Naše vyjádření reaguje na regulační zásady navržené Městskou částí Brno - střed dne 10. 7. 2003 a OÚPR dne 21. 7. 2003. V případě, že tyto návrhy budou ještě pozměněny, žádáme o možnost se k věci vyjádřit. Nyní tedy doporučujeme následující.

  1. K dopravnímu řešení: Propojení Údolní a Březinovy ulice musí být provázené opatřením, které jasně spojí náměstí pro pěší s parkem Kraví Hora a to nejen jednotlivými přechody. Mělo by jít o souvislou plochu s dopravním omezením. V tomto smyslu je dnešní šikana před kostelem relativně funkční včetně pohledu na osu kostela. Stávající polohu tramvajové smyčky před kostelem, středem průjezdnou auty není dle našeho názoru nutno považovat za zcela nevhodné řešení, neboť zajišťuje dvě významné kvality:
 • zpomalení aut jednoucích jak od Březinovy, tak od Údolní ulice před křižovatkou typu T před kostelem
 • volný průhled na průčelí kostela z ulice Údolní. Při posunu smyčky západním směrem (více do náměstí) může dojít k tomu, že tento průhled bude znehodnocen.
  2. K objemové regulaci: Souhlasíme se základní myšlenkou regulačních čar, nicméně požaduje výšku novostaveb limitovat horní římsou Sušilových kolejí. Výškou novostaveb myslíme jejich absolutní výšku. Současně doporučujeme zachovat co největší otevřený pohled z CMZŠ i gymnázia na zeleň Kraví hory a naopak
 • uplatnění obou škol v pohledu z Kraví hory. Nový hlavní polyfunkční objekt doporučujeme tedy situovat přibližně proti krčku spojujícímu obě školní budovy. V JV části náměstí tedy preferujeme nízké objekty.
  3. Za velmi spornou považujeme výstavbu bytů, které budou limitovat pozdější společenské využití JV části pozemku (hluk). Není zcela jasné, co se myslí speciálním charakterem bytů.
  4. Dále zůstává nevyjasněna majetková stránka věci - preferujeme nekomerční nakládání s parcelami, což, jak je nám známo, bylo i podmínkou jejich převodu na město (s výjimkou určitého rozšíření objemu Brněnky - snad řešitelné směnou pozemků apod.) Do zahájení provozu v novém prodejním objektu požadujeme zachování funkčnosti původní prodejny.
  5. Jednoznačně podporujeme takové (dynamické) řešení, které by v první etapě umožňovalo ponechání obou bývalých vojenských objektů souběžných s ulicí Lerchovou v úplném stavu a dvora mezi nimi k dočasnému využití. K tomu podotýkáme, že dosud nebyla vyhodnocena původní regulační koncepce prostoru z doby jeho vzniku ani současný stav vojenských objektů. Dále dodáváme, že náměstí by mělo být volně průchozí všemi směry, tedy bez rozsáhlejších travnatých ploch. Přitom je však dle možností třeba respektovat hodnotné stávající dřeviny.

19. září 2003
 

Mgr. Jasna Flamiková,
Ing. Igor Kyselka, CSc

Co v roce 2003 vykonala naše sekce Wilsonův les

Co jsme tento rok pro les udělali? Je to prosté:
Snažili jsme se, aby vzkvétal a nekácelo se v něm kvůli sjezdovce. Jak jsme to dělali a jakých výsledků jsme dosáhli, uvádím jen bodově, protože na ostatní se můžete zeptat osobně na tel.: 543 246 348 u Ing. Pavly Cetkovské.

 • Závěr r. 2002 byl ve znamení pokojné demonstrace proti výstavbě sjezdovky dne 19. 11. před Novou radnicí v den, kdy poprvé zasedalo "nové" zastupitelstvo města Brna. Příchozím zastupitelům byly rozdány základní informace o Wilsonově lese a znění petice, na které bylo tou dobou asi 1 000 podpisů (TV reportáž ze dne 19. 11. 2002). MMB i primátor projekt tehdy podporovali.
 • 8. 1. 2003 - reportáž TV reportérky Komoňové a Falešníkové (JM večerník). Ing. Jiří Černý, propagátor výstavby sjezdovky, bývalý zaměstnanec VUT Brno a "duchovní otec" ježdění na kartáčích v Brně, se v "zajímavě natočené" reportáži (nikdo nás nekontaktoval jako protistranu) svěřil s tím, že mu někdo spisovnou češtinou vyhrožuje a že mu někdo namaloval kosočtverce na auto a on je pak musel čistit! Policista Lubas měl podezření na konkrétního pachatele, ale nikdy jsme se nedozvěděli, kdo Ing. Černému ty kosočtverce na auto namaloval.
 • 8. 1. 2003 (JM večerník) - dlouhá reportáž redaktora Budíka, která obecně a velmi objektivně informovala doposud nezasvěcené občany Brna o tom, co se ve Wilsonově lese chystá!
 • Únor 2003 - Občané MČ Žabovřesky se snažili na zasedání zastupitelstva MČ mluvit v rámci "hovorů s občany", ale nebyli vyslyšeni. Naopak "páni radní" odhlasovali zrušení hovorů s občany.
 • Únor - březen a další - Zpravodaj MČ Žabovřesky neotiskuje vůbec žádné příspěvky občanů, kteří sjezdovku nechtějí a argumentují proč. Naopak "prosjezdovské" články mají velký prostor.
 • Vzniká Koalice za záchranu Wilsonova lesa se sídlem na Údolní 44 (tel.: 543 245 342). Členové jsou: OSMČ, Nesehnutí Brno, %CSOP Žabovřesky, Strana zelených, Hnutí duha, Nové hnutí, Hnutí za přímou demokracii. Vzniká koordinační výbor pro spolupráci s úřady, komunikaci s médii a s občany.
 • 24. 1. 2003 - Z naší iniciativy (na základě písemných přání poloviny zastupitelů) musel starosta MČ Žabovřesky svolat mimořádné zasedání zastupitelstva jen kvůli sjezdovce. Bylo tam 300 občanů, nebyl tam pouze jeden zastupitel a místostarosta, který má na starosti školství a tělovýchovu - Ing. Černý. Proč? Zastupitelé chtěli občany vyvést pomocí policie, ale po desetiminutové poradě akci odvolali. Bylo nás asi 3 ku 300! Potom se bouřlivě diskutovalo. Radní měli zpracované podrobné hodnocení od pana Ing. Čestnějšího, které bylo vypískáno pro jeho velmi nevhodné podání. Škoda, v podstatě hovořilo také proti sjezdovce.
  Koalice za záchranu Wilsonova lesa měla přizvány odborníky: dva lesní inženýry, stavaře, právníka, hydrologa, pedologa, ekologa, ekonoma a filozofa. Zastupitelé nakonec na základě vyslechnutých a předložených argumentů odhlasovali, že nechtějí ve Wilsonově lese dlouhou variantu sjezdovky! Vše točila TV Robinas (redaktorka Špičková - JM večerník), zaznamenal tisk.
 • 11. 2. 2003 - Setkání s občany a odborníky z MMB a Veřejné zeleně ve škole na Lerchové!
 • Zastupitelé MČ Žabovřesky nemohou o sjezdovce vůbec rozhodovat, nejsou totiž majiteli pozemků v lese (majitelem je MMB) ani budov a bývalých zařízení sjezdovky (plot, most a sloupy osvětlení patří dodnes VUT Brno). Jejich hlasování (pouze bez Ing. Černého) má tedy jen doporučující charakter.
 • Vedení MMB upouští od výstavby sjezdovky ve Wilsonově lese a uvažuje o nových lokalitách (26. 2. Reportáž JM večerníku) v Kohoutovicích, Líšni, Bystrci a hlavně na Vinohradech pod sídlištěm, kde je bývalá odkalovací nádrž a nemusely by se zde kácet stromy. Starosta Vinohrad p. Čejka projekt sportovního areálu velmi podporuje.
 • Březen 2003 - Petiční akce - stav 3 590 podpisů proti. Velká mediální kampaň, reportáže v rozhlase, TV a tisku.
 • 22. 3. 2003 (TV JM večerník 24. 3. 2003, redaktorka Orošová) - Vítání jara ve Wilsonově lese. Sázení tří vzrostlých javorů mimo sjezdovku, pokládání papírových stromů na plochu svahu, dětské hry na novém hřišti na Havlíčkově ulici.
 • 8. 4. 2003 - Zasedání zastupitelstva města Brna - s transparenty až do sálu! Nechceme sjezdovku aj.! (Reportáž TV 27. 5.), bylo navrženo stažení bodu o sjezdovce. Proč? Prý to neprojednala Rada města!
 • 11. 4. 2003 - "Nedej se" - celá republika se v tomto pořadu dozvěděla o problému Wilsonova lesa.
 • 27. 5. 2003 - Zasedání zastupitelstva města Brna (viz datum 8. 4. 2003
 • Léto - Koalice se dvakrát sešla a připravila program na podzim.
 • 20. 10. 2003 - (TV ČT2 - reportáž)
 • 5. 11. 2003 - (TV reportáž FATEM) - anketa s občany, názory odborníků
 • 19. 11. 2003 - Oslava "Dne stromů" ve Wilsonově lese - sázení stromů přímo na sjezdovku, úspěšně zdolán rekord v sestrojení hada z listí v délce skoro 500 m (za 1 hodinu) do České (později i v angličtině) Guinnessovy knihy rekordů. Máme již orazítkovaný certifikát.
 • Listopad 2003 - Koalice za záchranu Wilsonova lesa vypracovala projekt zalesnění (už existují dva)! Tento za ČSOP předá Ing. Bednář na příslušná místa.
 • Prosinec 2003 - Na zastupitelstvu města Brna byl přednesen písemný požadavek na 300 až 500 tis. Kč pro zalesnění bývalé sjezdovky. Tuto iniciativu tvoří občané Žabovřesk a má vést ke spolupráci s MMB ke kvalitnímu a oběma stranám prospěšnému zalesnění na jaře 2004.
 • Prosinec - Kácení v lese kvůli Sypavce borové. Info + fotovýstava na náměstí Míru.

Závěrem: Všem, kteří pomáhali v boji proti lidské blbosti a v kampani za náš lesopark ze srdce děkuji a doufám, že vytrváte.

 

 

 

 

Oslava Dne stromů, který připadl na 20. 10. 2003

se konala ve Wilsonově lese v neděli 19. 10. a byla spojená se sázením stromů a pokusem o rekord do české Guinnessovy knihy rekordů.
Kolem 14. hodiny v lese u mostu přešlapuje skupinka asi 30 lidí. Je nevlídné počasí, zima, vítr naštěstí nefouká. Vedle panelů o Wilsonově lese, kde skupinka diskutuje, jsou mezi kmeny zavěšeny obrázky stromů, které namalovaly děti ze čtvrti. Na místě jsou přítomni i novináři z České televize, Mladé fronty, Českého rozhlasu i ČTK a pravděpodobně i z dalších medií. Přítomní jsou i někteří ze zastupitelů i asistent senátora J. Zlatušky. Počet lidí se ale postupně rozrůstá. Akci zahájila Pavla Cetkovská z "Občanského sdružení Masarykova čtvrť", která všechny přivítala také jménem koalice "za Wilsonův les". Za ČSOP se ujal slova Ing. Oldřich Bednář, který přítomným řekl něco o historii Dne stromů. Přesto, že tento den má ve světě již dlouhou tradici, v České republice se poprvé slavil až v roce 2000. Datum oslavy Dne stromů se odvíjí podle klimatických podmínek té které země a je to den, kdy lze vysazovat stromy (podrobné informace najdete na www.arbor-day.org). Letos poprvé se země Visegradské čtyřky shodly na oslavě Středoevropského dne stromů, který letos připadl právě na 20. říjen. Ing. Bednář se zastavil u problematiky osázení sjezdovky stromy, protože ani to nebude bez obtíží. Skalnaté podloží vyžaduje, aby se nejprve navezlo značné množství hlíny - jako bychom se vraceli do zakladatelských časů budování Wilsonova lesa, kdy bylo nutno postupovat stejně namáhavě. Na oslavu Dne stromů přítomní, kterých již bylo asi 50, přišli bud' coby tichá podpora prosazovaných snah o zachování parkové úpravy lesa, či přímo se snahou o přiložení ruky k dílu - vysázet tři vzrostlé javory. Přítomné děti, které vystavovaly své obrázky stromů přímo v přírodní galerii, byly odměněny sladkostmi a pamětními listy.
Před 15. hodinou začala narůstat nervozita děti i dospělých, kteří přišli podpořit pokus o zápis do české knihy rekordů. Úkolem bylo vytvořit za 60 minut co nejdelšího "hada" spleteného z javorových listů. Tento "had" měl vést od mostu přes bývalou sjezdovku směrem na ulici Havlíčkovu k nově zrekonstruovanému dětskému hřišti. Javorové listy se musely spojovat dosti obtížným způsobem - propíchnutím řapíku jednoho listu listem druhým a zauzlováním - had se nikde nesměl rozpojit. Ač při vyhlašování a zahajování se zdálo, že cíle nemůže být dosaženo (i přítomní novináři se shovívavě a nedůvěřivě usmívali), byli jsme nakonec všichni příjemně překvapeni. Ihned po startovním signálu se do práce daly různé skupinky lidí na trase. Brzy se ukázalo, že navazování je pro menší děti příliš složité, a tak se staly sběrači a nosiči listů pro ostatní. Kdo měl hotový svůj kousek, šel ho navázat na hlavní tělo "hada" a pokračoval zase dále.
Přidávali se další a další, lidé se přelévali z míst, kde už byl "had" hotový výš, míchali se, vedle sebe splétali "hada" děti menší i větší, teenageři, starší studenti, pracující, senioři i seniorky - všichni byli zaujati jeho tvorbou a vzájemně se podporovali.
Nálada byla vynikající a had rychle rostl směrem k Havlíčkově ulici. Ještě před časovým limitem se doplazil do Havlíčkovy ulice. Tam se za pomocí lidí obrátil směrem dolů na Žabovřesky. Signál z megafonu oznámil skončení práce. A za chvíli už se blížil pan Tax z agentury "Dobrý den" z Pelhřimova, který pásmem měřil délku hada. Naměřil úctyhodných 448,5 m!!! Tímto se náš had z javorového listí vytvořený v našem Wilsonově lese stal hadem zapsaným do České knihy rekordů, což je nesporně úspěch. Za mnohem větší úspěch však považuji to, že tato akce dokázala spojit lidi různého věku i různých profesí, že vytvořila přátelskou atmosféru, která při tvorbě hada panovala i to, že lidé, kteří se neznali, se budou na sebe na ulici usmívat, protože si vzpomenou - no ano, s tím jsem taky pletl(a) hada. A proto bych přála nám všem víc takových akcí, které spojují lidi tvůrčím způsobem, které přispívají k dobré náladě a které bourají mezilidské bariéry. Děkujeme všem, kteří nám přišli pomoci (ke konci jich bylo asi 100), d ěkujeme koaličním partnerům a Děkuji s velkým D Pavle Cetkovské, která "hada" vymyslela a na organizování i zdárném průběhu celé akce se významně podílela.

Jasna Flamiková

 

Všem občanům, kteří sledují naši práci, přejeme krásné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2004.
Výbor OS Masarykova čtvrť

 

Ing. Pavla Cetkovská

 

 

   
 
Zpět