VUT a Kraví hora – co se také dělo v období 2011 - 2013

07.12.2013 15:06

VUT získalo pozemky na Kraví hoře od státu, aby je využívalo coby vysoká škola. Stranou ponecháme, že současnou exploataci celého areálu nazývá VUT „doplňkovou činností“ dle zákona o vysokých školách, což my bychom spíše považovali trochu za „pia fraus“ a klasické podnikání v realitách.

VUT mělo („aby využívalo svůj majetek primárně k zabezpečení svých vzdělávacích činností“) původně záměr sestěhovat sem ze dvou budov Fakultu výtvarných umění (FAVU) a dosavadní nevzhledné baráky upravit na nové pavilony. Tento záměr nebyl nikde příliš zveřejňován a ani s námi nějak konzultován, což vždy považujeme za škodu, když se jedná o území Masarykovy čtvrti a jejího okolí. Byť pro Kraví horu preferujeme parkové využití, stál by přinejmenším za další diskusi, ovšem redukci by se nevyhnul.  Záměr realizace FAVU  sledovalo VUT ještě v roce 2011, kdy se ke konceptu zcela nového územního plánu města Brna vyjádřilo tak, že by celý areál (aktuálně plocha určená pro zeleň) měl být změněn na plochu Transformace (takový režim umožní jednak stávající využití stanovené v územním plánu, ale také jiné za podmínek stanovených v rámci regulativů tohoto režimu) – tedy prostě si více uvolnit ruce.

Vizualizace záměru FAVU, autor: VUT

 

Plán výstavbu fakulty na Kraví hoře posuzoval pak v půli roku 2011 i Odbor územního plánování a rozvoje (OÚPR). Ten konstatoval, že idea celoměstského veřejného parku na Kraví hoře je dlouhodobě stabilizována v územní dokumentaci, takže ani koncept nového územního plánu města ve všech variantách na tom nic nemění. Záměr FAVU by tak představoval především změnu koncepce veřejné rekreace a změnu koncepce veřejné zeleně. OÚPR uznává, že vzhledem k intenzivnímu zájmu brněnské veřejnosti o problematiku rozvoje zeleně a o Kraví horu zejména, je taková změna „stěží projednatelná“.

Podobný názor podpořil následně 7.6.2011 dopisem i pan primátor Roman Onderka. Relativně rezolutně se postavil na stranu vybudování parku, když připomněl, že hlavní je idea rekreačního parku, které se město snaží postupně naplňovat. Připomněl i snahu města Brna nabýt areál VUT do svého vlastnictví – jednalo se s tehdejším kvestorem už v letech 2003 – 2004. Výsledkem bylo nabytí jen několika málo míst a zřízení předkupního práva města Brna. Další, nejpodstatnější fáze však už vinou změny kvestora už nebyla realizována a z důvodů na straně VUT dokonce už nedošlo ani k zřízení předkupního práva pro město Brno. Pan primátor zmiňuje poslední  iniciativu z r. 2008 – od té doby zjevně v reálu k žádnému posunu bohužel nedošlo a na veřejnosti není známo, že by Brno se do věci aktivněji a opakovaně pustilo či pouštělo. :-(((

I na základě takového konkrétního vyjádření brněnského magistrátu VUT nelení a hned 11.6.2011 píše starostovi Brno-střed žádost o stanovisko k možnosti jiné směny pozemků na Kraví hoře. Ještě předtím se totiž uskutečnila schůzka mezi děkanem FAVU a starostou Brno-střed L.Šťástkou, který s myšlenkou představené směny zjevně souhlasil. Městská část o nemovitostech a jejich nabývání však sama rozhodovat nemůže – takovou pravomoc má jen přímo Statutární město Brno. Rada Městské části Brno-střed 16.11.2011 tak alespoň přijala šalamounské usnesení – doporučila Brnu a VUT, aby „zvážily takové řešení, které povede k rozvoji lokality Kraví hory ve smyslu posílení prvku rekreace a zeleně, volnočasových aktivit a sportování, případně rozvoje vzdělávání“. Do takového doporučení se de facto vejde jak realizace parku, tak i to, co to vylučuje – fakultní areál.

Podstatou směny mělo být, že by Brno nabylo ČÁST stávajícího areálu VUT na Kraví hoře (červený kroužek: zjevně oblast tenisových hřišť – viz mapka) a místo nich by VUT přenechalo plochu zahrádek nad stavební fakultou (žlutý kruh), kde by VUT „na zelené louce“ vybudovalo fakultu výtvarných umění. Součástí „dealu“ by bylo, že by Brno změnilo územní plán a zeleň by v dané ploše přeměnilo na stavební plochu.

 

Poněkud netypické navrhované řešení je dle nás jednoznačně výhodné pro VUT – dostalo by pozemek v návaznosti na své dosavadní fakulty a mohlo by si postavit zcela novou budovu (budovy?). Pro Brno a jeho obyvatele je to už spornější – ztratilo by zase část zeleně v místech, kde by se mělo spíše počítat s realizací celoměstského velkého a krásného parku, než aby zde byl další objekt (y). Naopak by získalo do vlastnictví a správy tenisové kurty. Ne náhodou šla Brnem šeptanda, že už je měl někdo následně vyhlídnuté pro sebe… Domníváme se, že zrovna tenisové kurty jsou to nejméně rušivé, zatímco nevzhledné baráky by měly být řešeny primárně. 

V srpnu 2012 zahájilo VUT územní řízení na stavbu nafukovací haly na tenisových kurtech, ale stavební úřad daný záměr neposvětil, protože odporoval stávajícímu regulačnímu plánu.

V roce 2013 vyplavaly na povrch informace, že VUT má mít údajně zájem nabýt podíl v akciové společnosti Technologický Park Brno, která  buduje celkem 190 000 m2 smíšených prostor pro kanceláře, výzkum a lehký průmysl v těsném sousedství kampusu VUT na Palackého vrchu. A aby si to mohlo dovolit, mělo prý zvažovat právě i prodej areálu na Kraví hoře. Netřeba dodávat, že by se tak dělo nejvyšší nabídce a že by celý areál mohl nakonec skončit u developerů. Záměr zatím spí (na VUT bude zjevně docházet ke změně rektora, když dosavadní byl zvolen poslancem), ale teoreticky se může kdykoliv obnovit.

Zároveň znovu vidíme, že kroky Městské části Brno-střed nevedou k reálnému rozšíření parkových ploch a nedrží se platného Regulačního plánu zóny Kraví hora. Kvitujeme sice, že se v roce 2013 zlepšila péče o zanedbaný park pod hvězdárnou. Chybí však „tah“ k rozšiřování travnatých ploch, které neunášejí enormní zátěže velkého množství aktivit. Není také realizováno parkoviště u restaurace Monte Bú, demolice vojenské jídelny "Gigant", údržba kamenné zdi kolem hvězdárny; přetrvává autoopravna Richard a provizorní, dočasné menší baseballové hřiště, kde by měl být rozšířený park s vyhlídkovou restaurací a koňskou stezkou vedoucí od Tomášského dvora.

Zpět