Setkání s vedením radnice Brno-střed aneb co s naší čtvrtí zamýšlí ti, co o nás (bez nás?) rozhodují

19.09.2013 23:07

Dne 4.9.2013 se na radnici sešla skupina zástupců Iniciativy Zelená pro Kraví horu (Mgr. Irena Greplová, Mgr. Denisa Hobžová, Ing. Olga Flasarová, MVDr. Daniel Chmelík, MVDr. Marie Chmelíková) a OSMČ (JUDr. Michal Závodský) se starostou městské části Brno-střed Mgr. Liborem Šťástkou a Ing. arch. Vojtěchem Menclem (uvolněný zastupitel).

 

První probírané téma se týkalo zahrádek na Kraví hoře. Pan starosta zopakoval dosavadní dohody se zahrádkáři, kteří nabídli otevření zahrádek pro potřeby dětského dne, farmářských dní atp. Byl se o prázdninách dokonce na Kraví hoře podívat (bohužel nikoho z nás k tomu nepřizval…). Další plány městské části jsou spojeny s opravou několika mála cest (kupř. hlavní cesty nad Úvozem). Pan Chmelík z Iniciativy navrhnul možnost větší otevřenosti a vybudovat kromě cest také přístupné stanoviště s lavečkami či prostorem pro dětské hřiště. Herní prvky, mobiliář a lavičky uvnitř zahrad budou na pořadu dne až v „druhé“ fázi, která však bohužel ještě nemá přesné časové zakotvení (pan starosta odhaduje rok 2014), což nás mrzí a rádi bychom, aby se uskutečnila co nejdříve.

 

Téma hovoru se stočilo také k aktuálně prováděné rekonstrukci vodního prvku ve spodní části parku a odstartované rekonstrukci hřišť (u kostela, jedno pod planetáriem a jedno na temeni parku u „kravích“ laviček), kdy zrovna ten den schválila rada dodavatele hřišť (opět bez našeho informování či předchozí konzultace). Pan starosta také zmínil, že by další rok mělo být vybráno nějaké další hřiště k rekonstrukci, resp. vybudováno nějaké nové. Paní Greplová poznamenala, že se chceme do budoucna podílet již ve fázi zadávací dokumentace a že není dobré, abychom byli vždy postaveni před hotovou věc. S tím pan starosta prý „nemá problém“ – škoda, že zatím to tak neprobíhalo, byť jsme o to pravidelně žádali. Pan Chmelík podotkl, že chceme být informování dopředu o plánech radnice týkající se Kraví hory. Pan Závodský připomněl, že skoro v každém mailu, směřující na radnici, žádá o předchozí rámcové informování, aby místní nebyli konfrontování až se stavem, který nemohou efektivně změnit, avšak doposud byly takové prosby spíše bez odezvy. Nakonec však skupina dospěla k dohodě, že pověřený pracovník městské části bude zasílat týkající se Kraví hory a Masarykovy čtvrti na adresu předsedy OSMČ a zástupci Iniciativy.

 

Dále jsme se dozvěděli, že MČ se chce z celé Kraví hory zaměřit na pozemky nad gymnáziem Matyáše Lercha (opuštěné zahrádky), kde by následně MČ zrealizovala parkovou úpravu. Ta by se měla objevit i na místě bývalé vojenské jídelny, kde pan starosta se chce „co nejdřív“ setkat s náměstkem primátora Ing. O. Pospíšilem, aby ji město svěřilo naší městské části (nebo samo se postaralo). Toto považujeme jednoznačně za pozitivní – je to výsledek právě aktivity Iniciativy a OSMČ kolem petice Zelená Kraví hora a škoda, že na to samy úřady nepřišly a tak dlouho se nic nedělo….

 

Na všechno výše uvedené na KH má radnice aktuálně vyčleněno 5 mil. Kč, přičemž bude zjevně potřeba ještě dofinancování.

 

Zajímali jsme se o aktuální situaci kolem firmy Frama, jejím záměru na několikaposchoďový dům a zejména zda by Městská část pozemek odkoupila za účelem rozšíření parku. Tady pan starosta nedal přímou odpověď ohledně nabytí pozemků a odkázal na město, které je oprávněno nabývat nemovitosti (my ale víme, že pan starosta je také v radě města Brna, tedy odkazuje de facto sám na sebe).

 

Zaznělo rovněž téma parkování na Kraví hoře, tady pan starosta hovořil zprvu o parkovišti u Monte Bú, které by nechal upravit (tady jsme panu starostovi připomněli, že už dříve jsme slyšeli, že to mělo být hotovo do konce roku 2013, což dle něj nevyšlo kvůli „pravidlům hry – razítkům a papírům“) a osadit závorou s nějakým placeným režimem v letní sezoně se zvýhodněním lidí jdoucím na koupaliště. To by prý mělo zamezit parkování ve čtvrti, kde jsme však oponovali, že šetřiví spíše naopak začnou parkovat všude jinde, než na placeném parkovišti, popř. že stejně dané parkoviště nemá kapacitu na zachycení všech aut z koupaliště a tedy nijak okolí neuchrání před masivním parkováním. Upozornili jsme, že naší hlavní starostí je zamezení pronikání dopravy do nitra Kraví hory, kde se střetává s tím hlavním účelem lokality: rekreací, parkem a klidem (nedaleké zahrádky pan starosta označil již dříve „jako zelené plíce v centru města“ – což dle nás musí platit i pro celou KH). Nevadila by nám proto kupř. závora na patě Kraví hory a ne zavírání malého parkoviště. Pan starosta dal příslib, že kontaktuje odbor dopravy magistrátu města Brna ohledně dopravního značení.

 

Otevřeli jsme také o otázku zaploceného areálu VUT. Pan starosta si ve vztahu k VUT doposud toliko pozval na schůzku kvestora Ing. Kotka, ten se však omluvil a poukázal na dřívější komunikaci s městem, kde mj. VUT požadovalo za areál 400 mil. Kč. Pan starosta podotkl, že nabývat nemovitosti je oprávněno jen město Brno, které jej následně může městské části svěřit, a tedy více či méně odkázal opět na Statutární město Brno (v jehož radě ovšem sám také sedí). Pan Chmelík se na tomto místě dotazoval, jak v této věci může být nápomocna Iniciativa, že jsme připraveni v této věci táhnout za jeden provaz.

 

Pokud se týká Aktualizace regulačního plánu (mj. podstatné zmenšení psího výběhu, situování dalšího parkování nad koupalištěm nebo skateparku vedle vodárny), tak dle pana starosty se jednalo pouze o jakýsi studijní podkladový „prověřovací“ materiál a že nyní je již více méně „mrtvý“ a MČ by ráda chtěla realizovat jedno sportovního hřiště u psího výběhu. Zde se však pro nás otevírá otázka, jak bude právě vyřešena kolize blízkosti takových dvou „provozů“. Pan Závodský podotkl, že příště může radnice místo vyhození 115 tis. za vyhotovení dané studie zeptat přímo OSMČ nebo Iniciativy a my rádi sdělíme, co Kraví hora potřebuje.

 

Uprostřed tématu budování wellness centra na koupališti (radnice to jako mimikry nazývá rekonstrukcí budovy, byť odhadované náklady činí pěkných 80 mil. Kč), cca po 40 minutách jednání (aniž by to na začátku jakkoli avizoval), pan starosta zmínil, že má jiné povinnosti a přenechal nás panu Menclovi. Pan starosta se na něj odkázal, že si všechno říkají, že „jsou informováni zcela stejně“, a nechal pana Mencla odpovídat naše další dotazy, což se nakonec neukázalo jako úplně nejšťastnější, protože pan architekt nebyl příliš dopředu o našem setkání informován a sám (na radnici spíše odpovědný za území rozvoj) neměl o všem takové povědomí.

 

Pan Mencl o kauze wellness moc nevěděl – je to prý spíše záměr pana starosty a ředitele koupaliště. Proto více mlčel, než něco říkal, snad aby nevstoupil do teritoria někoho jiného nebo nepodal informaci, která by se pak nemusela „hodit“. Na druhou stranu nás férově vyslechl a přislíbil vše věrně tlumočit panu starostovi. Že prý se dělá na projektu a zatím nic moc dál nebude. V obecné rovině jsme se vyjádřili proti takovému záměru – už s ohledem na odhadované výdaje 80 mil. Kč, které by ještě mohly narůst a vše by chybělo jinde (v parku, ve školství, úpravě nám. Míru apod. – zde pan starosta přinesl příměr k cyklostezkám, že jej zase atakují ti, co si je nepřejí a nechápou, proč se do nich investuje), ale i na nezanedbatelný masivní vliv na dopravní zátěž, likvidaci výhledu ze stezky nad koupalištěm nebo diskutabilním umístěním restaurace, když jiná má být nedaleko...). Opět jsme upozornili na začarovaný kruh týkající se dopravy a parkování, což pan Mencl pochopil, že je naše stěžejní záležitost. O ekonomice projektu nic nevěděl, vstupné 250,- Kč na 90 minut se i jemu zdálo moc.  Pan Mencl nevěděl, jak by vlastně mělo wellness zajištěno normově parkování. Trochu náš ale šokoval tím, že wellness centrum označil již za veřejnou vybavenost

*********

S arch. Menclem jsme pak probrali i další záležitosti Masarykovy čtvrti:

 

Autoservis Richard na Kraví hoře – opět se jedná o provoz, který není přímo slučitelný s charakterem Kraví hory coby parkem a který by bylo třeba odtud spíše eliminovat. Pan Mencl poukázal, že majetkové věci jsou v kompetenci pana starosty, tedy jsme poprosili, aby se na to z tohoto pohledu podívali a věc řešili

 

Jen krátce jsme se vrátili ještě k areálu koupaliště, kde byl vypracován plán na další rozvoj. Dle pana Mencla bylo od záměru toboganu ustoupeno (pohledově nezapadal), řada chatek na horní části koupališti také není aktuální. Poprosili jsme, aby jakékoli hlasitější zvukové produkce apod. (kupř. směrování reproduktorů) nebyly směřovány přímo na čtvrť.

 

Nám. Míru a bytovka WILSON – pan Mencl vyjmenoval klady, na kterých se shodneme: uvolnění prostoru Brněnky, vybavenost, prostor pro občany... jen na ty čtyři patra bytů nějak zapomínal. On jako architekt vidí, že tam prostě taková hmota má být (!), že to odpovídá měřítkům okolních budov (dobře by tam „zapadla“) a „uzavírá“ náměstí… Když pan Chmelík trefně poznamenal, že proč pak stejně nezastaví i část vůči Kraví hoře, tak to by byl najednou už „nesmysl“. Sám arch. Mencl neví, že by se kolem toho něco dělo (stavební komise nic neprojednávala), že prý je to zablokováno soudy (což je obecná politiky využívaná mantra, když přijde řeč na Wilsona).

 

Vaňkovo náměstí a Helgoland – tady citoval aktuální vývoj, kde odbor životního prostředí MMB navrhuje odsunutou podobu sběrného střediska odpadů (SSO) přímo na Helgolandu (proti jsou třeba Brněnské vodárny, v nichž však město Brno má většinový akciový podíl). Tato plocha, hned vedle budoucího parku se nám nezdála zcela vhodná (když už se zainvestuje do parku, není asi optimální, aby jeho bezprostředním sousedem byl plot a za ním SSO). Tak jsme jej požádali, aby  podpořil plochu vodáren na Tvrdého, s čímž by souhlasil i on. Každopádně to celé chápal tak, že garantem všeho má být OŽP MMB, protože pod něj SSO spadají.

Odbor životního prostředí má prý aktuální zadávat vypracování projektové dokumentace k parku. Později jsme se dozvěděli, že Odbor řeší svěření daných pozemků do péče městské části, kde však město vyžaduje zpracování oddělovacího geom. plánu, protože nelze svěřovat pouze části parcel, vyjma částí oddělených geom. plány. 

K záměru stavby třípatrové vstupní budovy MOÚ na úkor parku (tedy jinak, než třeba pan starosta demonstroval na vizualizace na svých volebních materiálech v minulých komunálních volbách), tak to mu nevadí…u radnice tak  už oporu nehledejme. Opět jsme zopakovali, že chce být při koncipování parku. I on se v tom vidí, je to jeho dítko, takže uvidíme, jak to bude.

  

ZAHRÁDKY na Žlutém kopci prověří zprůchodnění cestiček – tedy jakási inspirace Kraví horou (jednalo se nám zejména o spojení na Schovanou) a podívá se i na zpustlé zahrádky, které se nacházejí směrem k Úvozu nad zdí starobrněnského kláštera, která je nyní v územním plánu určena pro školství. Rád by do územního plánu v této lokalitě dal větší pruh zeleně směrem ke Špilberku (to chceme i my – a to ještě ve větším rozsahu a při redukci plánované zástavby všude vůkol), ale hlavní je nyní dané místo nějak zkulturnit. Idea lanovky (Vaňkovo náměstí – Mendlovo náměstí/Hlinky) je mrtvá. Ne zcela se vzdávají myšlenky na most na kopec Špilberku, s čímž nemáme zásadnější problém.

 

Bytový dům NEUMANN - OSMČ vyjádřilo zklamání, že obyvatelé z okolí nenašli zastání u městské části, zejména když se na ni několikrát obraceli (mj. zejména když pan architekt je uvolněný zastupitel přímo pro území rozvoj a je to tedy plně v jeho kompetenci). Dále navrhnul, aby MČ vynaložila větší snahu na ochranu stávajících obyvatel Brna při dalších kauzách podobného necitlivého developerského ražení.

 

Na globální otázku, zda radnice či městská část neprobírá něco, co by se týkalo Masarykovy čtvrti a ještě jsme na setkání neprobrali nebo je nové, tak že prý ne.

 

„Bonbónky“ ze setkání

 

  • Když jsme s arch. Menclem diskutovali na téma wellness centra, zastavili jsme se u možné návštěvnosti (s ohledem přeci jen na nemalé vstupné). Pan architekt se přiznal, že jezdí do Kohoutovic do bazénu (čímž chtěl sdělit, že by poptávka byla), takže jsme se hned zeptali, jak tam jezdí: autem. Tím nám nechtěně potvrdil naše obavy na téma parkování a dopravní zátěže Kraví hory vyvolané budováním dalších a dalších zařízení na Kraví hoře.
     
  • Pan starosta navrhl, aby mu OSMČ poskytlo emaily všech svých členů, že prý je bude pan starosta informovat napřímo, což jsme odmítli (i s ohledem na to, že takové globální zveřejnění adres nemáme od členů odschválené a že radnice má k dispozici celý papírový Zpravodaj) a preferujeme, aby radnice informovala přímo vedení OMSČ, než aby lidé dostávali záplavu emailů, jak z radnice a pak ještě od nás. Poznamenali jsme i to, že asi ani pan starosta by nám nedal emaily všech členů své domovské politické strany….
     
  • Pan starosta by rád preferoval neformální komunikaci mezi všemi, což jsme uvítali a podivili se, že zatím ze strany úřadu neprobíhala. Přislíbil i brzké odpovědi na naše emaily („Neodpovím druhý den, ale odpovím.“), takže jsme to hned vyzkoušeli a na nějaké detaily jsme se zeptali emailem z 5.9.2013. Tento příspěvek dáváme na web 19.9.2013 a zatím odpověď ani jiné na schůzce přislíbené materiály  (kupř. kopie dopisu od kvestora VUT) nedorazily…
Zpět