Sběrný dvůr aneb žáby na prameni

15.04.2014 22:38

Stále se obracíme na instituce města Brna, aby zajistily i po zahájení rekonstrukce Vaňkova náměstí pro Masarykovu čtvrť funkční sběrný dvůr. OSMČ preferuje přesunutí do nedalekého nevyužívaného vodárenského objektu na křižovatce Tomešova-Tvrdého. Ovšem slyšíme jen, proč to nejde, než aby úředníci se snažili pro své "klienty" - občany, aby to šlo. 

 

Co je překážkou toho, abychom měli v Masarykově čtvrti sběrný dvůr na Tvrdého:

- nechuť investovat do vybavení sběrného dvora (musel by mít již napojení na vodovod, elektřinu)

- žádost Masarykova onkologického ústavu o změnu územího plánu a o nabytí daných pozemků pro své účely

- nesouhlas Brněnských vodáren a kanalizací

 

Vedoucí Odboru životního prostředí MMB nám sděluje, že máme prostě využívat jiné sběrné dvory, protože: "Závěrem uvádím, že v současné době je na území města Brna v provozu 38 sběrných středisek odpadů a občané zde mohou ukládat odpady bez ohledu na to, v které městské části bydlí. Síť sběrných dvorů jako je v Brně nemá žádné město v České republice."

Když jsme argumentovali, že lidé do sběrného dvora často odváží svůj odpad na kolečkách, tak se nám dostalo od vedoucího Odboru životního prostředí této "perly":

"Co se týká dovozu odpadů na SSO kolečky, tak v případě, pokud by byla hustota sítě SSO dimenzována na „dojezdovou vzdálenost koleček“, tak by sběrných středisek bylo ve městě v řádu stovek, což je z ekonomického hlediska nereálné. Z uvedeného důvodu, k parametru „dojezdu kolečkem“ v rámci umisťování SSO nelze přihlížet. Odvoz objemného odpadu (mimo stavebních odpadů, pneumatik a odpadů ze zeleně) od domu za úplatu (za dopravu) po objednání zajišťuje společnost SAKO Brno, a.s."

Pod Městskou část Brno-střed přímo agenda sběrných dvorů nespadá, ale měl by se ji věnovat uvolněný (= plně placený městkou částí a pracující pro ni na plný úvazek) zastupitel arch. V.Mencl, ale ani jeho snaženjí (je-li nějaké) nepřináší žádný efekt, což je celkem smutné, protože to byl právě on, kdo nám sliboval zachování dvora ve čtvrti. O bezradnosti městké části svědčí i tento citát z vyjádření Odboru životního prostředí z listopadu 2013: 

A detailněji, proč to dle magistrátu nejde: 

 

Vybíráme z e-mailové komunikace OSMČ s OŽP MMB:

From: OS Masarykova čtvrť [mailto:osmc@email.cz
Sent: Wednesday, March 19, 2014 11:48 PM
To: ozp@brno.cz
Cc: cerny.josef@brno.cz
Subject: Sběrný dvůr Vaňkovo náměstí

 

Vážení,

 

bohužel ne přímo od Vás, byť o danou lokalitu máme setrvalý zájem, se k nám dostalo Vaše sdělení z 28.1.2014, č.j. MMB/0039338/2014/OŽP, která ústí v lakonické konstatování, že na daným místech je umístění SSO "nereálné".

 

Prosíme o sdělení, jaké KONKRÉTNÍ rozsáhlé zemní práce by vyžadovalo umístění u ul. Tvrdého a proč je třeba zdemolovat podzemní vodojem, když jediné, co je potřeba, je určitou plochu zpevnit a dát na ni několik kontejnerů a unimobuňku. Nesdílíme obavy z rušné ulice, protože už dnes je výjezd ze sběrného dvora na Vaňkovvě náměstí do stejné ulice a roky to OŽP nevadilo.

Stejně tak případné budoucí rozšíření MOÚ nevidíme jako problém, který by navíc na léta dopředu měl tuto plochu blokovat.

Prosíme o sdělení, proč není hledáno spíše po řešení, kterým by se místním lidem vyhovělo, než psaní jen o tom, proč něco nejde a je nereálné... To máme opravdu obyvatelům sdělovat, že jejich magistrát není s to jim zajistit sběrný dvůr?

 

S pozdravem

Michal Závodský

předseda OS Masarykova čtvrť

 

Černý Josef cerny.josef@brno.cz prostřednictvím domény seznam.cz 

11. 4. (před 4 dny)

 
komu: OS
 
Dobrý den,

 

podmínky vybavení pracovišť upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Zajištění podmínek ochrany zdraví při práci posuzují orgány ochrany zdraví, pro město Brno je to konkrétně Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, oddělení hygieny práce, pracoviště Pellicova 29/31, Brno.

Vzhledem k tomu, že část provozovaných SSO nesplňuje podmínky stanovené výše citovaným nařízením vlády,  realizuje město Brno ve spolupráci se společností  SAKO Brno, a.s.   projekt „Zajištění základních hygienických podmínek vybraných sběrných středisek odpadů“ (vodovodní přípojky, odvedení splaškových vod ze splachovacího WC, výměna buněk).

Při budování nového SSO požadují orgány ochrany zdraví, v souladu se zákonem, plnění podmínek nař. vlády č. 361/2007 Sb., bez výjimek. Toto by se týkalo  i tzv. „prozatimně umístěného blízkého SSO“, neboť se jedná o novostavbu.

V případě nejasností, týkajících se požadavků na vybavení pracovišť z hlediska ochrany zdraví, jak vyplývá z Vašeho sdělení,  se můžete obrátit na příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.

Upozorňujeme,  že pokud bude budováno nové SSO, tak bude budováno v souladu s územním plánem, jako stavba trvalá (ne jako stavba dočasná!)  a  se všemi náležitostmi stanovenými zákony upravující podmínky nakládání s odpady, předpisy upravující podmínky ochrany zdraví a dalšími právními předpisy.   Tímto řešením (stavby trvalá) předcházíme situaci,  která vznikla v případě budování SSO Vaňkovo náměstí jako stavby dočasné v místě plánovaného kruhového objezdu.

Co se týká samotného SSO, tak to není pouze unimobuňka, 6 kontejnerů a panely, ale je nutno vybudovat vodovodní přípojku, vyřešit odvedení splaškových vod, vybudovat přípojku elektrické energie, oplocení, příjezdovou komunikaci, unimobuňka musí obsahovat sociální zařízení a musí být řešena likvidace srážkových vod, neboť tyto nelze většinou vypouštět do kanalizace. 

Případná demolice vodojemu by byla odvislá na umístění SSO. Vzhledem k tomu, že umístění SSO na pozemcích p.č. 325, 329 a 330 v k.ú. Staré Brno  je v rozporu s územním plánem, stanoviskem správce vodojemu a dotčených pozemků Brněnských vodáren a kanalizací a.s., je v území, kde je navrhována změna územního plánu na plochy zdravotnictví (rozšíření provozu MOÚ) a rovněž  je zde registrována žádost MOÚ o převod těchto pozemků, je nasnadě, že zde nemůže být SSO vybudováno a diskuze o realizaci stavby a případných demoličních pracích je vedena pouze v teoretické rovině.

Co se týká dovozu odpadů na SSO kolečky, tak v případě, pokud by byla hustota sítě SSO dimenzována na „dojezdovou vzdálenost koleček“, tak by sběrných středisek bylo ve městě v řádu stovek, což je z ekonomického hlediska nereálné. Z uvedeného důvodu, k parametru „dojezdu kolečkem“ v rámci umisťování SSO nelze přihlížet.

 Odvoz objemného odpadu (mimo stavebních odpadů, pneumatik a odpadů ze zeleně) od domu za úplatu (za dopravu) po objednání zajišťuje společnost SAKO Brno, a.s.

 

S pozdravem

Ing. Josef Černý, OŽP MMB

------------------------------------------------

From: OS Masarykova čtvrť [mailto:osmc@email.cz
Sent: Monday, March 24, 2014 10:35 PM
To: cerny.josef@brno.cz
Subject: RE: Sběrný dvůr Vaňkovo náměstí

 

Vážený pane vedoucí,

 

děkuji za zevrubnou odpověď, kde se ale stále jen dozvídáme, proč něco nejde, než naopak, resp. není dávána nějaká reálná alternativa kromě odkazu na jiné SSO, což pro nás nění přijatelné.

 

Prosím tedy o přesnou citaci zákona  paragrafu, který vyžaduje:  Zajištění pitné tekoucí vody (včetně ohřevu), které vyžaduje vodovodní přípojku  a splachovacího WC.

Z Vašeho výčtu se nám podává, že dosavadní SSO je taková anomálie, co by snad neměla ani existovat. Mohu poprosit o kopie dokumentů, které jej povolují, resp. stanovují dané výjimky, abych pochopil, proč to před pár lety šlo a nyní je to oříšek, který nemá sobě rovného? Osobně si ani neuvědomuji, zda připojení k tekoucí vodě a WC má třeba SSO Veveří.    

Aktuálně jde vyřešit alespoň prozatimně umístění blízkého SSO, což by snad neměl být takový problém.

 

V nám dostupném vyjádření OÚPR z července 2013 by šla změnit směrná část, aby šlo SSO zřídit. Změna směrné části je díky judikatuře nyní chápána jinak než doposud, ale je otázka, zda je to nezbytné i u dočasných staveb.

Navíc stačí zmínit třeba tréninkové baseballové hřiště, které je na Kraví hoře v rozporu s regulačním plánem, a myslím, že i současný SSO na Vaňkově náměstí je v ploše SO, kde by asi být neměl, takže to nebude tak horké.

Trochu nás překvapuje, jak se antecipuje výsledek žádostí u OÚPR a Odboru majetkového MMB ohledně žádostí MOÚ - znamená to, že kdybych si požádal o třeba vojenský areál na Lerchově z majetku města, že by se zmrazily všechny ostatní aktivity kolem něho?

Ne zcela jsem pochopil věc s nutností demolice vodojemu - to by strop, který dnes nese zeminu, neunesl unimobuňku, 6 kontejnerů a panely? 

Samozřejmě jsme rádi a pyšní na naše město,jakou má síť SSO, na druhou stranu říkat starší osobě s kolečky, co něco veze do sběrného dvora, že si má vybrat jiné z 38 sběrných středisek odpadů a kde může ukládat odpady bez ohledu na to, v které městské části bydlí, asi jej ani nikoho moc dalšího v naší čtvrti přímo neuspokojí...

 

S díky

 

Michal Závodský

předseda OS Masarykova čtvrť

 

Zpět