Postupují práce na přípravě sběrného dvora Tomešova

25.05.2019 08:26

SAKO Brno a.s. a město Brno uzavřely Smlouvu o spolupráci a nověji i Smlouvu o společném postupu při zadávání a realizaci vybraných zakázek, mezi nimiž je i SSO Tomešova.

Na prvého května jsme tak oba subjekty vyzvali, aby nás (a místní obyvatele) přizvali do dalších fází příprav daného SSO, a to na všech stupních, abychom se nevyjadřovali až k hotovému projektu, na kterém už nelze skoro nic změnit.

Dále zde reprodukujeme historii dosavadních kroků brněnských samospráv k realizaci sběrného dvora na Tomešově, jak nám je 2. května 2019 popsal Ing. Vladimír Jandásek, vedoucí technicko-správního odd. společnosti SAKO a.s.:

Dopisem ze dne 26.9.2017 požádal OŽP MMB společnost SAKO o zahájení kroků vedoucích k realizaci tří SSO mezi nimiž bylo i SSO Tomešova.

-          k uvedenému požadavku jsme si nechali zpracovat jednoduché investiční posouzení a následně se dne 8.11.2017 konala na MMB, za účasti zástupců MMB, BKOM, BVK, LT Projekt a SAKO koordinační schůzka, na které bylo konstatováno:

o   pro SSO, které má nahradit zaniklé SSO na Vaňkově náměstí, byla na p.č. 330 v k. ú. Staré Brno (MČ Brno-střed) vymezena plocha trojúhelníkového tvaru situovaná na svahu jižně od stávajícího parkoviště; parcela je ve vlastnictví SMB a v užívání BVK, a.s.

o   v blízkém okolí se v této lokalitě a na předmětné parcele nachází tři objekty historických vodojemů

o   severně od parc. č. 330 na p.č. 329 a dalších má být vybudován, dle investičního záměru zpracovávaného dne 7. 3. 2016 Mgr. Báčou, „Parkovací objekt Tomešova“; investiční záměr byl schválen radou MB č. R7/120 dne 13. 6. 2017 a má 2 varianty, přičemž varianta B počítá i vybudováním předmětného SSO - zajišťuje OI MMB

o   stávající SSO na ulicích Veveří, Jílová, Korejská a Sochorova jsou v dostupné vzdálenosti i pro občany z Masarykové čtvrti,

a ze které vyplynulo:

o   plocha navržená ve schváleném investičním záměru „Parkovací objekt Tomešova“ je pro vybudování SSO nedostatečná, je třeba ji rozšířit minimálně o cca 10 m směrem do stávajícího parkoviště, ubydou tak parkovací místa a bude zamezen příjezd na současné parkoviště; investiční záměr ale počítá se stávající kapacitou parkoviště (tj. 30 míst) – tento rozpor v zájmech je nutné vyjasnit

o   plocha je dle platného ÚPmB určena jako plocha pro umístění technické infrastruktury, bude třeba iniciovat změnu ÚP, do schválení změny ÚP může být stavba povolena pouze jako dočasná

o   při výstavbě je nutné respektovat existenci starých podzemních vodojemů a jejich případné zapsání mezi národní kulturní památky České republiky – zpamátnění právě probíhalo

o   doposud nebyla zpracována architektonická studie parkovacího domu

o   SSO bude muset být napojeno na vodovod a kanalizaci

o   V předmětné době probíhalo i dosvěření pozemků do správy MČ Brno-střed

o   i po vyřešení výše uvedeného bude z důvodu odvozu separovaného odpadu nákladními automobily nezbytné upravit neoficiální stání OA po obou stranách jednosměrné části ulice Tomešova a tím dojde k dalšímu omezení parkování v oblasti

o   a vzhledem k zajištění potřebné plochy pro SSO bude nezbytné plochu rozšířit i do svahu a zajistit ji opěrnými stěnami, což s relativně dlouhými přípojkami vody a kanalizace celý projekt významně prodražuje.

Na základě výše uvedeného proběhla i jednání se zástupci MČ Brno-střed (schůzka u starosty a se zástupkyní starosty) na kterých bylo dohodnuto, že je nezbytné počkat na dosvěření pozemků do správy MČ, na ukončení procesu zpamátnění historických vodojemů a na rozhodnutí o dalším využití celého území a v případě dalšího zájmu MČ SSO realizovat, bude ze strany MČ svoláno další jednání a do té doby SAKO přípravné práce přeruší.

Hlavní jednání v této věci se tak odehrála zjevně v r. 2017, kdy však od té doby – k našemu nemilému překvapení – se dále příliš nepostoupilo.

Údajně tehdy mělo být mezi SAKO Brno a MČ Brno-střed dohodnuto, že je nezbytné počkat jednak na vyřešení statutu vodojemů (což se nyní vyřešilo tím, že byly zpamátněny) a na dosvěření pozemků do správy MČ. Sice úplně nechápeme, proč pro realizaci projektu SSO ve správě městské firmy je třeba svěření městské části, ale každopádně dle aktuálních informací to vypadá, že v této věci nebyly za celou dobu podniknuty žádné další kroky.
Vyzvali jsme proto 25.5.2019 magistrát města Brna (Majetkový odbor, Odbor správy majetku, Odbor životního prostředí) a SAKO Brno, aby v této věci vyvinuli nějakou aktivitu, aby se plánování konečně někam pohnulo.

 

 

Dané dále sledujeme, protože, jak vidno, zatím SAKO nás ani místní do přípravné fáze zatím nijak nepřizvalo.

Zpět