Návrh budoucí podoby koupaliště na Kraví hoře

25.06.2009 13:47

Naše městská část nechala u Ing. arch. A. Nováka zpracovat koncept možného rozvoje lokality a my Vám jej již nyní předkládáme. 

K čemu může návrh generelu sloužit? Proč bych se měl o něj zajímat?

Vypracovaný podklad může být stěžejním podkladem při dalším určování investic do areálu koupaliště. Ostatně již dnes Rada MČ podniká kroky k realizaci toboganu - zadání zpracování projektové dokumentace (viz zápis z rady  27.5.2009).

Celý materiál (včetně plánků a vizualizací) Návrhu generelu najdete ZDE.

Z dokumentu vybíráme některé zajímavé prvky:

2. Nástavba na horní terasu – objekt občerstvení

Vedle rekonstrukce přízemí na wellness centrum je na opalovací střese zamýšlen objekt občerstvení. Je navržen jako samostatná budova ve formě kompletní dřevostavby, zahrnu­jící pří­pravnu a zázemí zaměstnanců s předsazeným krytým venkovní po­sezení ve formě pergoly se stínící plachtou. Celý objekt je koncipován pro sezónní provoz s tím, že po ukončení letní sezóny bude provozně odstaven a zazi­mován.  

Odhad finančních nákladů: 7.000.000,- Kč

 

 

3. Objekt toboganu s dojezdovým bazénem

 

Tobogán je umístěn tak, aby přístup na něj a výstup z dojezdového koryta bezprostředně navazoval na stávající zpevněné ochozy venkovních ba­zénů, aby nebylo nutné rozšiřovat zpevněné plochy na úkor ploch zatrav­něných. Lokace měla být zvolena a ověřena na 3D modelu tak, aby nenarušovala výhledy na panorama města. Sjezdové koryto tobogánu je navrženo jako otevřené, sestavené z dílů vy­robených ze skelného laminátu. Délka skluzavky je navržena přibližně 63 m. Nosné konstrukce koryta je z ocelových trubek. Nosnou konstrukcí schodiště je železobetonový pilíř v pohledové kvalitě.

Odhad finančních nákladů: 8.000.000,- Kč

6. Parking

Stávající nedostatečné parkovací kapacity jsou v návrhu řešeny ve dvou va­riantách. Ponechme stranou, že OSMČ již od prvního okamžiku záměru kryté haly upozorňovalo na to, že není vůbec vyřešena otázka parkování.

První varianta řeší kapacitní nedostatek vybudováním parkoviště před re­staurací V-klub – v místě stávajícího parkoviště s nezpevněným povrchem. Je zde navrženo zpevněné pozemní parkoviště s kapacitou 65 míst. Provoz parkoviště je možno ekonomicky využít jako placený s tím, že pro návštěv­níky rekreačně sportovního areálu bude bez poplatků.

Druhou navrženou variantou parkování je vybudování hromadných pod­zemních garáží pod stávajícími sportovními hřišti Moravské Slavie Brno. Garáže jsou navrženy zářezem do terénního masivu s vjezdem z ulice Údolní při současném zachování stávajících sportovišť Moravské Sla­vie na střeše objektu pro parkování. Návrh uvažuje se 3 podlažími a cel­kové kapacitě cca 465 parkovacích míst. Další navýšení kapacity je možné přidáním podlaží pod výškovou úroveň ulice Údolní.

Odhad finančních nákladů:    3.000.000,- Kč pozemní parkoviště

250.000.000,- Kč parkovací dům

8.  Minikemp

Pro zvýšení využitelnosti a atraktivity přírodního rámce areálu je v jeho se­verovýchodní části podél oplocení navržen minikemp – sezónní ubytování návštěvníků. Minikemp sestává ze soliterních mobilních buněk, zahrnujících prostor pro spaní a uskladnění věcí osobní potřeby. Tyto objekty by měly sloužit během letních měsíců jak pro individuální zájemce, tak pro organi­zované hromadné pobyty (školy v přírodě nebo sportovní soustředění klubů).

Odhad finančních nákladů: 2.600.000,- Kč

 

Zpět